İNTERNET YASAĞI DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMAZ

 

Değerli Basın Mensupları,

Yeni internet yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girmesini, üstelik kamuoyu ve paydaşlarla istişare yapılmadan geçirilmesini demokrasiyle bağdaştırmak mümkün değildir. Zira bilindiği üzere, demokrasiler özgürlüklerden güç alır. Özgürlükler gün geçtikçe genişler, halkların farklı sesleriyle büyür, anlam kazanır, muteber olur. İnsanların haber alma haklarının önünde bir engel olarak duracağı neredeyse kesin olan internet yasağını hayata geçirmek, aynı zamanda toplumu derin bir sessizliğe mahkum etmektir. Hiçbir demokraside, hukuk devletinde, sosyal devlette bunun örneği yaşanmamıştır. İnsanların fikir sahibi olmak için bilgi sahibi olması gerekir. İnternet bu bilginin sağlanabileceği bir mecra konumundadır. Hatta “internet çağı” olarak adlandırılan çağımızda, çağdaş olan, yasaklamak değil özgürlüklerin önünü açmaktır.

Teknolojiden daha fazla yararlandığımız ve daha çok ihtiyaç duyduğumuz, daha faz­la de­mok­ra­si­ye, da­ha faz­la şef­faf­lı­ğa ve da­ha faz­la öz­gür­lü­ğe sa­hip ol­ma­mız ge­re­ken bu sü­reç­te, haber alma kaynaklarına yönelik bir kı­sıt­la­ma girişimi Tür­ki­ye­’nin çağdaş, modern vizyonuna yakışmamaktadır. Zira, demokrasiyi geliştirmeye çalışan hiçbir ülke yasaklara sığınmamıştır. Türk Eczacıları Birliği olarak bizler, bu yanlıştan en kısa zamanda dönülmesini umuyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 

Makale Tarihi: 11.02.2014
Görüntülenme: 1608