Duyuru Tarihi: 26.11.2012

 

TEB Yardımlaşma Sandığı Kredi Limitlerini görmek İçin Tıklayınız

Yardımlaşma Sandığına Başvuru İçin Gerekli Evraklar Hakkında

Başvuru Dilekçe Örneği

 

ÖNEMLİ :

  • Banka aracılığıyla para yatırılırken yanlızca eczacı adı ve soyadının belirtilmesi,açıklama kısmında T.C. Kimlik numarasınınz yazılması
  • Kredi için munzamların mutlaka banka aracılığı ile yatırılması,
  • Sosyal Yardım Kredisi eczane sahibi olmayan meslektaşlarımız tarafından kullanılabilmektedir.
  • Sandığa yapılan havaleler masrafa tabi değildir.

 

2012 YILI AİDATI

Devlet Memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.07.2012- 31.12.2012 dönem için (0,071589) olduğu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 03.07.2012/7388 sayılı genelgesiyle 01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin 4’üncü maddesi ikinci fıkrasıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca,


01.07.2012 – 31.06.2012 döneminde,
 
Giriş Aidatı Eczane Sahibi İçin     107,38.-TL.
  Kamu Eczacısı İçin 53,69.-TL.
     
Yıllık Aidatı Eczane Sahibi İçin 107,38.-TL.
  Kamu Eczacısı İçin 53,69.-TL.
     
İLETİŞİM VE BANKA HESAP NUMARALARI

TEL: 0312 409 81 14
FAKS: 0312 409 81 34

ADRES: TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI
WİLLY BRANDT SOKAK NO:9
ÇANKAYA / ANKARA

KREDİ İÇİN 0 312 409 81 63
 
 
GECİKMİŞ ALACAKLAR İÇİN 0 312 409 81 61
 
BANKA EKSTRELERİ İÇİN 0312 409 81 64
(AKBANK VE İŞBANKASI YATAN PARALAR)
 
BANKA HESAP NUMARASI  
 
İŞ BANKASI  FARABİ ŞUBESİ ANKARA(4240)   0097146 NOLU HESAP
IBAN NUMARASI: TR81 0006 4000 0014 2400 0971 46
 
AKBANK ÇANKAYA / ANKARA (0305) 0068080 NOLU HESAP
IBAN NUMARASI: TR12 0004 6008 6488 8000 0680 80
 
POSTA ÇEKİ 528265

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

 

Resmi Gazete Yayım Tarihi: 08.05.1997 Sayı: 22983)

BiRiNCi BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nın yönetimi, çalışması, giriş ve yıllık aidatları ile yapılacak yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemek, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın 4078 sayılı kanun ile değişik 58'nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen

TEB    :Türk Eczacıları Birliği'ni

Sandık :Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nı

Sandık Yönetimi       :Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nı  yönetmekle görevli olan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ni

Üye    :6643 Sayılı Yasanın 58'nci maddesi uyarınca Sandığa üye olmak zorunda olan eczacıları ifade eder.

iKiNCi BÖLÜM

Yardımlaşma Sandığı'nın Amaçları ve Üyelik Koşulları

Sandığın Amaçları

Madde 5- Yardımlaşma Sandığı'nın amaçları aşağıda belirtilmiştir.

a)  Sandık üyelerinin tasarrufta bulunmasını sağlamak,

b)  Sandık üyesi olan eczacıların, sosyal ve ekonomik çıkarlarını koruyup geliştirici çalışmalarda bulunmak,

c)  Ölüm, hastalık, muhtaçlık, afet ve benzeri hallerde üyelerine yardımda bulunmak,

d)  Sandık üyesi eczacılar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı güçlendirmek.

Sandığa Üye Olmak

Madde 6- 6643 Sayılı Kanun'un 4078 sayılı yasa ile değişik 58'nci maddesine göre Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı bulunan ve bundan sonra kaydedilecek her eczacı Sandığın doğal ve zorunlu üyesidir, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Üyelik Sıfatının Sona Ermesi

Madde 7-Aşağıda belirtilmiş bulunan hallerde üyelik sıfatı sona erer:

a)  Oda kaydının silinmesi suretiyle meslekten ayrılma,

b)  Ölüm.

Yukarıdaki nedenlerle üyeliğin sona ermesi halinde üyelerin birikmiş paralarından varsa borçları düşürüldükten sonra kalan miktar üyeliğin sona erdiği tarihten itibaren iki ay içinde üyeye hak ettiği yasal birikimleriyle iade edilir. Üyelik ölüm ile sona ermişse, yukarıda belirtilen şekilde mirasçıları hak sahibidir.

Yeniden Üye Olmak

Madde 8- Oda kaydının silinmesi suretiyle üyelikten ayrılanlar daha sonra yeniden San-dık üyesi olduklarında eski üyelikleri sırasında kazandıkları kıdem ve haklar dikkate alınmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yardımlaşma Sandığının Yönetimi, Çalışma Usulleri,

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Sandığın Yönetimi

Madde 9- Sandığın Yönetimi Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin görevleri içindedir. Bu nedenle Sandık Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nce yönetilir ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

Sandık Yönetim Çalışma Usulleri

Madde 10-Sandığı yönetmekle görevli olan Türk Eczacıları Merkez Heyeti'nin 6643 Sayılı yasada ve bu yasaya bağlı olarak çıkarılan Türk Eczacıları Birliği yönetmeliğinde belirtilen çalışma usulleridir.

Sandık Yönetiminin Görev ve Yetkileri

Madde 11-Sandık yönetiminin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a)  Türk Eczacıları Birliği adına bu Yönetmeliğin 5'nci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek,

b)  Sandığın amacına uygun olarak Türk Eczacıları Birliği adına gayrimenkuller satın almaya, kiralamaya veya inşa ettirmeye, uhdesinde bulunan gayrimenkulleri bedelleri ve maksatlara tahsis edilmek üzere satmaya, bunlar üzerinde ayni haklar tesisine, ikraz ve istikrazda bulunmaya, sandık lehine her türlü kararlar almaya Sandık Yönetimi yetkilidir.

c)  Sandığın idaresi için lüzumlu personeli  istihdam ile bu hususta gerekli

    masraflar yapmak,

d)  Gerekli gördüğü hallerde danışmanlar atamak, komisyonlar oluşturmak,

e)  Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresinde Sandık ile ilgili alınan kararları yürütmek,

f)  Sandıkça yapılacak bağışların, yardımların ve tahsislerin miktarlarını belirlemek,

g)  Sandık üyesi eczacılar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmanın güçlendirilmesi hususunda uygulama biçimlerini belirlemek,

h)  Gerekli görülen illerde şubeler ve/veya temsilcilikler açmak,

i)  Ayrı bir karar defteri tutarak, Sandık ile ilgili aldığı kararları üyelerine duyurmak,

j)  Sandık yönetmeliğinde gerekli gördüğü değişiklik tekliflerini Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresinin onayına sunmak,

k)  Sandığın gelir ve giderleri ile ilgili seri ve sıra numaralı makbuzlar bastırmak,

l)  (Ek bent: R.G 14 Temmuz 1998 / 23402)Büyük Kongrede alınan karar doğrultusunda emeklilik işlemlerinin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak.

Sorumluluk

Madde 12-Sandığı Yönetmekle görevli olan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin faaliyetleri açısından Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresine karşı sorumludur. Sandık çalışmaları Türk Eczacıları Merkez Heyeti'nin çalışma raporu içerisinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve Sandık çalışma raporu ile Sandık bilançosu ayrı bir gündem içerisinde Büyük Kongre'ye sunulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımlaşma Sandığı Gelir, Gider, Hesap ve Yardımları

Gelirler

Madde 13-Yardımlaşma Sandığının gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a)  Giriş ve Yıllık Aidatlar

b)  Diğer Gelirler

Giriş ve Yıllık Aidatlar

Madde 14-Sandığa üye olacak eczacı bir defaya mahsus olmak üzere üye kaydı sırasında kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği yıllık aidatın üç katını giriş aidatı olarak Yardımlaşma Sandığı'na öder. Yıllık aidat, üyenin kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği oda yıllık aidatının üç katıdır. Üyelere duyurulan yıllık aidatların aynı yılın Mayıs ayı sonuna kadar Sandık yönetiminin belirleyeceği şekilde Sandığa ödenmesi zorunludur. Sandığa ait o yılki yıllık aidatlarını ödeyemeyen üyeler oda ve sandık hizmetlerinden yararlanamayacakları gibi haklarında icra ve iflas Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Diğer Gelirler

Madde 15-Amacın gerçekleştirilmesi sonucu elde edilecek her türlü gelir, diğer gelirleri teşkil eder.

Giderler

Madde 16-Sandığın yönetim ve personel giderleri ile amaçlar doğrultusunda yapılan bağışlar, yardımlar ve tahsisler ile benzeri giderler Sandığın giderlerini teşkil eder.

Hesaplar

Madde 17-Sandığın Hesapları ayrıca tutulur ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin bilançosu içinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.

 

Yardımlar

Madde 18- Verilme biçimleri ile limitleri Sandık Yönetimi tarafından her takvim yılı için belirlenen ve üyelere duyurulan yardımlar şunlardır:

a)  Ölüm Yardımı

b)  Muhtaçlık Yardımı

c)  Afet Yardımı

Ölüm Yardımı

Madde 19- Üyenin ölümü halinde yapılan yardımdır. Varsa Ölen üyenin noter kanalıyla Sandığa bildirdiği kimseye, yoksa veraset ilamı gereğince mirasçılarına yapılır. Madde 7'de belirtildiği şekilde tahsil edilemeyen borçları varsa, bu miktar ölüm yar-dı-mından düşülür. Haklarında yapılan kanuni takibata rağmen üç senedir Sandığa olan borcu tahsil edilememiş üyeye ölüm yardımı yapılmaz. Üyenin kimsesi yoksa cenazesi birinci sınıf törenle Sandık tarafından kaldırılır ve kabri yaptırılır.

Muhtaçlık Yardımı

Madde 20- Üyenin bağlı olduğu eczacı odası tarafından bildirilmek şartıyla Sandık  Yönetimi'nce kabul edilebilecek bir ihtiyaç nedeniyle yapılan yardımdır.

Afet Yardımı

Madde 21- Üyenin ya da işyerinin maruz kaldığı deprem, sel, seylap,  dahili ya da harici su basması, yangın yer kayması ve bu gibi elde olmaksızın meydana gelen durumlarda yapılan yardımdır.

Sosyal ve Ekonomik Dayanışma

Madde 22- Sandık üyeleri arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kimlere, ne şekilde yardım yapılacağı ve karşılığının ne şekilde geri alınacağı Sandık Yönetimince belirlenir ve üyelere düzenli bir biçimde duyurulur.

Bağış ve Yardımların Miktarı

Madde 23- Bu Yönetmelikte belirtilen bağışların, yardımların ve tahsislerin miktarlarını ve verilme koşullarını belirlemeye Sandık Yönetimi yetkilidir.

Yardımlar için Başvuru Süresi

Madde 24- Üye veya hak sahipleri kendilerine yardım yapılmasını gerektirecek halin oluşmasından itibaren bir yıl içerisinde başvuruda bulunmayıp gerekli belgeleri Sandık Yönetimine sunmadıkları taktirde haklarını kaybederler.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 25- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 4 Ocak 1996 gün ve 22513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.

 

BEŞiNCi BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

Madde 26- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı yürütür.

 

KREDİ KULLANIRKEN

  1. Üyelerimiz kredi kullanmak için ilk başvuruyu dilekçe örneğini doldurarak Bölge Eczacı Odaları’na yapacaklardır.


  2. Yeni kredi kullanılabilmesi için; kredi borcu varsa bitmiş yada kapatılmış olması, ayrıca munzam eksiğinin bulunmaması gerekmektedir.


  3. Bölge Eczacı Odaları tarafından olumlu karşılanan kredi talepleri, Birliğimize iletilecektir.


  4. Yardımlaşma Sandığımızca kullandırılması uygun görülen krediler için Türkiye İş Bankası A.Ş. talimatlandırılacak, aynı zamanda üyemiz de başvuruda bulunacakları, kendilerine en yakın şube hakkında bilgilendirileceklerdir.


  5. Kredi kullanacak üyemiz ile eczacı kefili banka şubesine giderek ilgili sözleşmeyi imzalayarak krediyi alabileceklerdir.


  6. Kefil ile borçlunun farklı şehirlerde olması durumunda önce kefil sözleşmeyi imzalayacak ardından banka, dahili kargo ile sözleşmeyi kredi kullanacak eczacının şubesine ulaştıracaktır.