İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ SÜREÇ

Türkiye’de ilaç fiyatları 1262 sayılı “İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu” ve 3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu” gereğince beşeri tıbbi ürünlerin uygun şartlarda kullanımının sağlanması amacı ile Sağlık Bakanlığı önerisiyle Bakanlar Kurulu tarafından karar altına alınmaktadır. Kuşkusuz ilaç fiyat kararnameleri ve tebliğler eczacıların yaşamını derinden etkilemektedir. Türk Eczacıları Birliği de bir sosyal taraf olarak ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiye ve sorumluluğa dayanarak, ilaç fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin odaları ve üyeleri ile birlikte görüş oluşturmayı ve bu görüşlerinin gerçekleştirilmesi için çaba harcamayı hiçbir zaman ihmal etmemiştir.

Türk Eczacıları Birliği 1984 tarihli Kararname’yi ilga eden 14/2/2004 tarihli ve 2004/6781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili olarak da yoğun bir görüşme ve yazışma sürecine girmiştir. Kararname 14.02.2004 tarihli yazı ile Odalarımıza bildirilmiş ve görüş sorulmuştur. Eczacı Odalarımızdan da alınan görüşler doğrultusunda Kararname ile ilgili olarak değişiklik önerilerimiz Türkiye eczacılarının, yasa koyucunun ve Bakanlık yetkililerinin bulunduğu her örgütsel ve açık toplantıda, seminer ve konferansta ve diğer zeminlerde yazılı ve sözlü olarak ifade edilmiştir.

2004 Kararnamesi’nin 06.02.2004 tarihinde yayımlanmasının ardından eczacı odalarımızla yapılan görüşmeler sonucu T.C. Sağlık Bakanlığı’na hitaben 17.02.2004 tarihli kaleme aldığımız yazımızda İlaç Fiyat Kararnamesi’nde ilaç fiyat artış ve düşüşlerinin peşinen uygulanması ile ilgili olarak iki alternatifli bir öneri sunulmuştur:

Öneriler ve gerekçeleri aşağıdaki gibidir:
“ÖNERİ 1: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar ile fiyatları düşen ilaçların piyasada (depo ve eczanede) bulunanlarının farkları, üretici-ithalatçı tarafından telafi edilir.
ÖNERİ 2: Yeni fiyatlı ilaç kutuları 4 (dört) ay süre ile şeritli etiketle piyasaya verilir.  Mevcut ilaçlar şimdiki gibi devam eder. Bu sürede iki fiyat da geçerli olur. Dört ay sonra yeni-eski fiyat farkı kalmaz. İlaç son fiyatla alıcıya verilir.
GEREKÇE:
Yayınlanan Karar’a göre piyasada bulunan ilaçların fiyatlarının düşeceği, çoğunlukla ithal ilaçlarda fiyatların düşeceği Kararın içeriğinden anlaşılmaktadır.
Fiyatlar yaklaşık %10 düşerse eczacılar eczanelerinde bulunan ilaçlar için %10 kayba uğrayacaklardır. Bu ise her eczane için ciddi bir kayıp demektir. Birçok eczane sıkıntıya düşer, hizmet aksar. Eczacılar depolara olan taahhütlerini yerine getiremezler. Eczaneler sorunlu hale gelirler.
Bu nedenle, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın eczanelere zarar vermeyecek şekilde düzeltilmesi için yayınlanacak tebliğde yukarıdaki istemlerimizden birinin yer almasını arz ederiz.”
 
İkinci öneri, daha sonra şekil değişikliğine uğramış ve Birliğimiz tarafından Mart 2004’ten itibaren yazılan yazılarda “Öneri 1” ile birlikte ilaç fiyatlarında 90 günlük bir geçiş süresi tanınması konusu ifade edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’na 30.06.2005 tarih ve 8888 sayılı yazımız ile ilaç fiyatlarının yürürlük tarihinin fiyatların belirlendiği tarihten itibaren bir ay sonra olması konusundaki talebimiz bildirilmiştir.

Özellikle 15 Temmuz 2005 tarihinden geçerli olmak üzere gerçekleşen yüzde 8.83 oranındaki düşüşten dolayı 01.06.2005-15.7.2005 tarihleri arasında eczaneler tarafından satın alınan müstahzarlar için oluşan fiyat farklarının dağım kanalları aracılığı ile eczanelere ödenmesi sağlanmıştır.

İlaç Fiyat Kararnamesi’nde ne tür değişikliklere gidilmesi gerektiği konusundaki görüşlerimiz bir kez daha toplu

Makale Tarihi: 24.08.2007
Görüntülenme: 1243