(HATIRLATMA DUYURUSU) GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN İSTENEN KAYIT VE ONAY BELGESİ HK. (İLK DUYURU TARİHİ 08.11.2014)

 

Meslektaşlarımız tarafından odamıza ulaşan bilgilerden, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin eczanelere "13.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanun kapsamında yürürlüğe giren 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereğince eczanelerin "Kayıt ve Onay Belgesi" almak zorunda olduklarına ilişkin tebligatlar yaptığı anlaşıldığı; ancak eczanelerin gıda satış yeri olmaması, aksine 6197 sayılı Yasa ve bağlı Yönetmeliği çerçevesinde kamusal bir nitelik ve önemi haiz sağlık kuruluşları olmaları, açılış ruhsatnamelerinin Sağlık Bakanlığınca düzenlenmesi ve bu ruhsatname dışında faaliyetine başlamak ve sürdürmek için başkaca bir belgeye ve izne 6197 sayılı Yasa gereği ihtiyaç duymamaları, özel mevzuatları gereğince münhasıran Sağlık Bakanlığı gözetim ve denetiminde faaliyet sürdürmeleri, verilen hizmetin niteliği gereği denetim ve gözetimlerinin de yeterli ve yetkili kişilerce gerçekleştirilmesi zorunluluklarının göz önünde bulundurularak serbest eczacıların, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde "Kayıt ve Onay Belgesi" almalarının zorunlu olmadığı hususu bildirilmişti.

Konu birçok kez Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na da iletilmiş; ancak söz konusu Türk Eczacıları Birliği yazılarına ve emsal teşkil eden mahkeme kararlarına rağmen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından eczanelere "Kayıt ve Onay Belgesi" almak zorunda olduklarına ilişkin tebligatlar halen yapılmaya devam edilmektedir.

Konu ile ilgili 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında kanun ile 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına "Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz." cümlesi eklenmiştir. İlgili hüküm gereğince eczanelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan "Kayıt ve Onay Belgesi" alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kanunun ilgili maddesinin gerekçesi ekte tarafınıza sunulmuştur.

Buna göre 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunda yapılan düzenleme gereğince eczanelerin "Kayıt ve Onay Belgesi" almalarına gerek bulunmadığı konusu önemle bilgilerinize hatırlatılır.

 

Makale Tarihi: 29.08.2015
Görüntülenme: 2166