MALİYE BAKANLIĞI'NIN 21.06.2007 TARİHLİ GENELGESİ

            15/06/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 25/05/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (8) sıra nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeleri içeren ,   21.06.2007  tarih ve   12169 sayı ile T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve  Mali Kontrol Genel Müdürlüğü  tarafından yayınlanan ekte bulunan genelge  hatırlatma amacı ile yeniden meslektaşlarımızın bilgilerine sunulmaktadır.
Makale Tarihi: 12.09.2007
Görüntülenme: 1344