Odamız Hukuk Müşavirliğinden Eczane Tabelalarından İlan ve Reklam Vergisi Alınmaması ile ilgili Hukuk Zaferi

Oda Yönetim Kurulumuzun Belediyelerin Odamız üyesi eczacılardan tahsil etmekte olduğu “Eczane adını gösterir tabelalarından alınan ilan ve reklam vergilerinin iptali” için hukuki yollara başvurulması yönünde aldığı karara istinaden Odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU tarafından 05.09.2019 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine “Eczane adını gösterir tabeladan ilan ve reklam vergisi alınmaması” için açılmış olan davada yargılamayı yapan Antalya 2. Vergi Mahkemesi açılan davanın kabulüne karar vermiştir.

Antalya 2. Vergi Mahkemesi kararında kısaca;

“Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; özel kişiler eliyle işletilen eczanelerin, ticari bir müessese niteliği bulunmakla birlikte esasen kamu sağlığının korunması amacına yönelik eczacılık faaliyeti yürütülen sağlık kuruluşları olduğu, kamu düzeni ve yararı ile doğrudan ilgisi nedeniyle söz konusu faaliyetin, hizmetten yararlanan bireylerin korunması, kolayca ve etkin bir şekilde hizmete ulaşılabilmesi amacıyla belli kurallara bağlandığı, bu kapsamda, eczane adını gösterir tabelaların eczanelerde bulundurulması zorunluluğu getirildiği görülmektedir.

Somut olayda; eczaneler tarafından kullanılan ve bireylerin eczaneler tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden kolay ve etkin şekilde yararlanabilmesini amaçlayan eczane adını gösterir tabelaların kullanımının zorunlu olduğu ve bunun reklam ve ilan amacı taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin buna yönelik kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.” Denilmiştir.

Antalya 2. Vergi Mahkemesi tarafından verilen bu karar ile 6197 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında kanun kapsamında faaliyet gösteren eczanelerden, eczane adını gösterir tabeladan ilan reklam vergisi alınamayacağı hukuken teminat altına alınmıştır.

Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda mesleğimizin genel menfaatlerini önceleyen anlayışı her platformda ortaya koyan yönetim kurulumuz,eczane adını gösterir tabelalardan ilan ve reklam vergisi almaya devam eden diğer belediyelere karşı açılmış bulunan davaları da yakınen takip etmektedir. Bu davalarda da benzer şekilde karar çıkması beklenmektedir.

Bu bağlamda odamız yönetim kurulu ile odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU ve ekibini gayretli çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Ecz. Mehmet ERTEKİN
Başkan

Makale Tarihi: 18.06.2020
Görüntülenme: 3408