Duyuru Tarihi: 1.10.2009


Son zamanlarda SGK denetçileri ile denetim yapılan eczaneler  arasında yapılan denetimin niteliği ve kapsamı yönünde anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Özellikle yapılan denetimler esnasında kupürleri imha edilmemiş ilaçların , sözde ‘’suç unsuru’’teşkil etmesi ve ‘’tesbit mahiyetinde olması’’ gibi bir sebeple   gelen denetçiler tarafından  beraberlerinde götürüldüğü görülmüştür. Bu nedenle tüm eczacıların bilgisine sunulmak üzere bu yazıyı yayımlamak zarureti hasıl olmuştur.

 

-Buna göre 2009 yılında Türk Eczacıları Birliği ile SGK arasında yapılan SGK Protokolünün konuyla ilgili maddelerine göre,’’miadı dolması nedeniyle eczanenin satış ortamından ayrılmış ve ayrı bir kutuda bulunan miadı geçmiş ilaç ile ilgili denetim yetkisi  SGK denetçilerinde bulunmamaktadır.

 

-Protokolün,6.3.11.maddesine göre;’’Bozuk veya gayri saf ilaç verilmesi halinde verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczanenin sözleşmesi feshedilir 3 ay süre ile sözleşme yapılmaz. Son kullanım tarihi geçmiş ilaç verilmesi halinde verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak  uyarılır. Tekrarı halinde verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 ay süre ile sözleşme yapılmaz.’’şeklindeki maddesine göre ,eczacı hakkında işlem yapılması için,son kullanım tarihi geçmiş ilaçların Kuruma fatura edildiğinin tesbit edilmesi gerekmekte olup,bu hususun da eczane denetimleri sırasında tesbiti mümkün bulunmamaktadır.

 

-Yine Reçetesi olan,alınmak üzere hastayı bekleyen sahipli kupürü kesik ilaç ve reçetesi yazılmak üzere bekleyen sahipli kupürlerle ile ilgili olarak SGK denetimleri çerçevesinde herhangi bir işlem yapılması mümkün olmamaktadır. Zira,Protokolün konuyla ilgili 6.3.7 maddesi,Türk Eczacıları Birliğinin talebi ile ,Haziran 2009 revizyon görüşmelerinde yeniden düzenlenmiş ve maddenin sonuna ‘’Maddeye ilişkin yapılan tesbitlerde hastanın adı soyadı,adresi,varsa tel bilgilerinin bulunmaması ya da doğru olmadığının Kurum tarafından belirlenmesi halinde Kurum tarafından işlem yapılır.’’hükmü eklenmiştir.

 

Netice itibarı ile SGK tarafından yapılacak denetimlerde, ancak eczacının Protokole uygun olarak işlem yapıp yapmadığı hususları incelenebilir.Ve yukarıdaki maddelerde açık bir şekilde görülmektedir ki ,yapılacak denetimin çerçevesi ilgili protokol ile sınırlanmıştır.

 

Bilgilerinize sunulur.