Duyuru Tarihi: 15.1.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
 
İlgi: 12.01.2010 tarih 37.A.00.0289 sayılı yazımız
 
İlgi yazımız ile, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 16.12.2009 tarihinde noter aracılığıyla Birliğimize tebliğ edilen tek taraflı fesih işlemi uyarınca; Birliğimiz hukukçularının “Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Protokolün 16.01.2010 tarihi itibariyle geçerliliğini yitireceği; buna göre de, bu Protokole bağlı olarak eczaneler ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri arasında imzalanan “tip sözleşmelerin” de 16.01.2010 tarihinden itibaren hukuki geçerliliğini yitireceği” şeklindeki görüşüne ek olarak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Metin Günday’dan da görüş alındığı bildirilerek,

Alınan görüşte, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki protokolün tek yanlı olarak feshine ilişkin işlemin Sosyal Güvenlik Kurumu ile eczacılar arasında yapılmış olan “tip sözleşmeler” üzerine etkisinin değerlendirildiği ve;

- SGK ile TEB arasında akdedilen Protokolün düzenleyici bir idari işlem olduğu,

- Sözü edilen tek yanlı fesih işleminin idari yargı tarafından iptal edilmedikçe hukuka uygunluk karinesinden yararlanacağı ve 16.01.2010 tarihinden itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlayarak Protokolü o tarih itibariyle geçersiz hale getireceği,

- SGK ile münferit eczacılar arasında yapılan tip sözleşmelerin birer özel hukuk sözleşmesi olmakla birlikte dayanağını SGK ve TEB arasında akdedilen ve SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilen Protokolden aldığı, bu Protokolün 16.01.2010 tarihi itibariyle yürürlükten kalkacağı ve geçersiz olacağı göz önüne alındığında tip sözleşmelerin de aynı gün itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tek taraflı fesih işleminin hüküm ve sonuçlarını doğuracağı, tip sözleşmelerin de 16.01.2010 tarihinden itibaren hukuki dayanaktan yoksun hale geleceği ve bu tarih itibariyle geçerliliklerini yitireceğinin ifade edildiği, duyuruldu.  
 
T.C.Danıştay Onuncu Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Birliğimiz arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün; noter aracılığıyla 16.12.2009 tarihinde yapılan tebligat ile tek taraflı olarak feshedilmesi işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile İstanbul Eczacı Odası tarafından açılan davada, fesih işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

T.C.Danıştay Onuncu Daire tarafından alınan 12.01.2010 tarihli yürütmenin durdurulması kararında, sağlık yardımları Kurumca karşılanan kişilerin ilaç ihtiyacını temin edecek olan eczanelerle yapılacak sözleşmeye ilişkin usul ve esasları, karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirleyen düzenleyici işlem niteliğindeki “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün feshine ilişkin dava konusu işlemin de düzenleyici işlem niteliğinde olduğundan bahisle, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma verme süresi geçtikten sona bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar; 19.01.2009 tarihinde Sosy