TİCARET SİCİL KAYDI ALINMASI İLE İLGİLİ...

 

Meslektaşlarımızın dikkatine;

Bilindiği üzere 6102 Sayılı Kanun ile tacir sıfatı taşıyan bütün işletmelerin Ticaret Siciline kayıt zorunluluğu olduğu daha önce Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan ve Odamız internet sayfasında da 29.11.2013 Tarihinde de yayınlanan duyuruda belirtilmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 26.06.2012 Tarihinde değişen 39. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda "Her tacir ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır" hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun'un 1534. Maddesi'nin 5. Fıkrası'nda yürürlük tarihinin 01.01.2014 olduğu belirtilmiş olup 51. Madde'nin 2. Fıkrası hükmüne göre ise yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin 2014 yılı için 2.240,00 TL idari yaptırım ile cezalandırılması söz konusudur.

Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64. Maddesi'ne istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 19.12.2012 Tarih ve 28502 Sayılı Resmi Gazete'de Ticari Defterlere ilişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. Bahse konu Tebliğ'in 13. Maddesi'nin 1. Fıkrası'na göre eczanelerin ticari işletme, eczacıların da tacir niteliğinde olması nedeniyle eczanelerin faaliyette bulundukları mahaldeki ticaret siciline tescil zorunluluğu bulunmakta olup Ticaret Odaları'na kayıt olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Türk Eczacıları Birliği'nin 25.12.2013 Tarihli Yazısında Ticaret Sicil Kaydı olmayan eczanelerin her hangi bir mağduriyet yaşamaması için ivedilikle sicil kayıtlarını yaptırmaları gerekliliği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulumuz konuyla ilgili çalışmalarını ivedi olarak başlatmış olup Ticaret Sicil Kaydının sorunsuz yapılabilmesi için bugün Antalya Gümrük ve Ticaret İl Müdürü ve Ticaret Sicil Müdürleriyle görüşmüştür.

Meslektaşlarımızın aşağıdaki izlenecek adımları takip etmeleri (gerekirse muhasebecileri ile beraber) ve hazırlanması gereken belgeleri eksiksiz olarak bizzat ya da görevlendireceği her hangi bir kişi ya da muhasebecisi ile Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Katı) ulaştırmaları gerekmektedir.

NOT: Akseki, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kemer, Korkuteli ve Serik İlçelerimizde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda bulunan Sicil Müdürlüğü'ne evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. Diğer ilçelerdeki meslektaşlarımız bulundukları ilçe ticaret sicil müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.


İzlenecek İşlem Basamakları:

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresine girilmesi, bir kullanıcı hesabı oluşturulması ve takip eden işlem basamaklarının yerine getirilmesi gerekmektedir.  En son işlem basamağında yer alan “onaya gönder” butonuna tıklanıldığında ise başvuru Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gönderilmiş olacaktır. “Onaya gönder“ butonuna tıkladığında ekranda görülen talep numarası ile işlemler takip edilebilecektir.

 

İşlem basamakları için tıklayınız. (Resimli anlatım)

                      
Daha sonraki basamakta ise alınan Talep Numarası ve aşağıda yer alan belgeler ile Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.


Gerekli Evraklar:

1. Eczacı Odası Kayıt Belgesi (Eczacı Odasından alınacak)

2. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış) Dilekçe için tıklayınız.    Dilekçe örneği için tıklayınız.

3. Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 24. Maddesi'ne göre düzenlenmiş Taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış) Taahhütname için tıklayınız.    Taahhütname örneği için tıklayınız.

4. T.C. Kimlik Numarasını gösterir Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)

5. Fotoğraf (1 Adet)

6. Noter huzurunda düzenlenmiş Ticaret Unvanı Altına Atılmış İmza Beyannamesi (imza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik numarası/Yabancı Uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak Vergi Numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır) (Islak imzalı-1 Adet Asıl) İmza sirküsü örneği için tıklayınız. (Maliyeden alınan gerçek kişi sicil bilgilerini içeren mükellef görünteleme belgesindeki bilgilerle birebir aynı olmalıdır.) 

7. Vergi Levhası ve Vergi Dairesi Mükellef Görüntüleme (Görüntüleme vergi dairesi tarafından alınmış (orijinal)) veya Yoklama Tutanağı fotokopisi Vergi levhası örneği için tıklayınız. (internet vergi dairesinden alınabilir)   Vergi dairesi Mükellef görüntüleme örneği için tıklayınız. (gerçek kişi sicil bilgileri)

8. Ticaret sicil harcının (239.65 TL) yatırlıldığına dair makbuz. İlgili tutar ATSO binasında bulunan vergi dairesi veznesine veya bankalara yatırmak mümkündür.

9. Kayıt işlemi bittikten sonra ticaret sicil gazetesine ilan için 63.00 TL, oda sicil işlemi ücreti için 121 TL.  Ticaret sicil amirliği hesabına yatırılacaktır. (bu tutar ATSO binasında kayıt sırasında yapılacaktır.)

10. Vereseli olarak işletilen eczanelerede Sağlık Bakanlığından alınan ruhsatta adı geçen ve eczanenin sahibi olan şahıs üzerinden ticaret sicili kaydı alınacaktır. Bu şekilde işletilen eczaneler sicil kaydı alma esnasında Sağlık Bakanlığı'ndan almış oldukları ruhsatın fotokopisinide Ticaret Sicil Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

ÖNEMLİ NOT: Noter huzurunda düzenlenmiş Ticaret Unvanı Altına Atılmış İmza Beyannameleri mutlaka mükellef görüntüleme bilgilerinize veya Yoklama Tutanağı bilgilerinize göre hazırlatılmalıdır.

 

Makale Tarihi: 31.12.2013
Görüntülenme: 8001