Duyuru Tarihi: 23.5.2012
T.C.
 
ANTALYA VALİLİGİ
İl Sağ
k Müdürlüğü
SAyı
: B.10.4.ISM.4.07.00.02-320.01l
 
 
                       
KONU : Alkol Temini
1 O.BÖLGE ECZACI ODASı BAŞKANLIGI
Kırcamii Mah
.Perge Bulv.Melli İşh.Kat:2 NO.87
MURA TP ASA/ ANTALYA
 
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 21.03.2012 tarih ve 0029142 sayılı yazılarında
28.01.2012 tarihinden sonra tıbbi kullanım amaçlı etil alkol, analiz amaçlı analitik saflıkta metonolün tüm hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarına satışını yapacak olan firmaların Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan toptan satış belgesi almış olmaları gerektiği ve belgeleri alan firmaların listelerinin
http://www.tapdk.gov.tr adresli web sitesinde yayınlanacağı belirtilmektedir.
Söz konusu yazı fotokopisi ekte gönderilmiş olup; bölgeniz dahilindeki tüm eczanelerinkonu hakkında bilgilendirilmeleri hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim.
Eki:3
 
 
 
Dr. Ebru BÜYÜKKARAMAN
Müdür a.
Sağlık Müdür Yardımcısı
 
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Alkol Piyasası Daire Başkanlığı
Sayı : B:62.0.TDK.0.09.00.00-320.99
 
Konu: Toptan Satış Belgesi
 
SAĞLIK BAKANLIĞINA
 (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
Malumları olduğu üzere, Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul
ve
'Esaslar Hakkında Yönetmelik 30/1 0/20 11 tarihli ve 28100 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
.
Söz konusu Yönetmeliğin "Etil alkolün piyasaya arzı" başlıklı 20 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde, tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün
, eczaneler ve hastaneler gibi sağlık
kuruluşları için
, 2 ve 5 litre hacimli kaplar içinde ambalajlanmış ve denatüre edilmemiş olarak
yetkili etil alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz ed
ilerek, etil alkol toptan satış
belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz satıcılar eliyle eczane ve hastane gibi sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulacağı hükme bağlanmıştır.
 
Aynı maddenin (ç) bendinde, analiz amaçlı analitik saf1ıkta eti i alkolün, laboratuvar kimyasalı
olarak kullanılmak üzere en fazla 250 l
itre ambalajlı ve etiketi üzerinde kimyasal
spesifikasyonları ile üreticisi
veya işlemecisi belirtilmek suretiyle yetkili alkol dağıtım
firmaları tarafından piyasaya arz edilerek
, etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve
metanol toptan satış belgesini haiz satıcılar eliyle kullanım
amacına uygun kuruluşların
tüketimine sunulacağı
, "Metanolün piyasaya arzı" başlıklı 21 inci maddenin ikinci fıkrasında,
analiz amaçlı analitik saf1ıkta metanolün, laboratuvar kimyasalı olarak kullanılmak üzere en
fazla 250 litre ambalajlı ve etiketi üzerinde kimyasal spesifikasyonları ile üreticisi veya
işlemecisi belirtilmek suretiyle yetkili alkol dağıtım firmaları veya metanol toptan satış
belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz satıcılar eliyle kullanım amacına
uygun kuruluşların tüketimine sunulacağı hükme bağlanmıştır
.
Diğer taraftan, anılan Yönetmeliğin "İç ticaret" başlıklı 17 nci maddesinin yedinci fıkrası
uyarınca
, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve analiz amaçlı analitik saf1ıkta etil alkol ve analiz
amaçlı analitik saf1ıkta metanolün toptan satışının 7 /l
/20 11 tarihli ve 27808 sayılı Resmi
Gazete
'de yayımlanan "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçe
vesinde düzenlenen etil alkol toptan
satış belgesi
, metanol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz
gerçek veya tüzel kişiler eliyle yapılması gerekmektedir.
Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasınagöre ise, tıbbi kullanım amaçlı
etil alkol ile analiz amaçlı analitik saf1ıkta etil alkol ve analiz amaçlı analitik saf1ıkta
metanolün iç ticaretini
yapan firmalar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen
d
oksan gün içinde "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde düzenlenen etil alkol toptan satış
belgesi, metanol toptan satış belgesi
ve eti i alkol ve metanol toptan satış belgesi almak
zorundadırlar.
 
 
 
Kurumumuzdan etil alkol toptan satış belgesi, metanal toptan satış belgesi ile etil alkol ve
metanal toptan satış belgesi alan firmaların listesi
http://www.tapdk.gov.tr adresli web sitemizde yayınlanacaktır.
 
 
 
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 
 
 
 
 
 

 
 
                       
 
 
 
Başkan a.
Başkan Yardımcısı
 
Söğütözü Cad. No:31 Söğüzü 06520 ANKARA
Telefon: ( 0312) 218 03 43 Faks: ( O 312) 284 23 13