ECZANE TEKNİKERLİĞİ YETKİLENDİRME EĞİTİM VE SINAVI HAKKINDA

 

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ww.saglik.gov.tr adresinde “Eczane Teknikerliği Yetkilendirme Eğitim ve Sınavı” hakkında duyuru yayınlanmıştır. 

Duyuruda 12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesinde yer alan “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir” hükmüne istinaden;

Kanunun yayımlandığı 12 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (12.07.2011-12.07.2012 tarihleri arası) geriye doğru en az 1 yıldır eczane destek personeli olarak çalışanlara Bakanlıkça usul ve esasları daha sonra duyurulacak eğitime katılan ve yapılacak sınavda başarılı olanlara eczane teknikeri yetkisiyle çalışma belgesi verileceği belirtilmiştir. 

Yetkilendirme eğitim ve sınavıyla ilgili iş ve işlemlerin yer aldığı 81 İl Valiliğine gönderilen yazıda ayrıca Kanun çerçevesinde uygun şartları taşıyanların, yazı ekinde yer alan dilekçe örneği ile İl Sağlık Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiği de belirtilmiştir.

Birliğimiz tarafından Bakanlıkça yayınlanan duyuruda bazı eksikliler tespit edilmiş ve gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Söz konusu duyuruda “12 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (12.07.2011-12.07.2012 tarihleri arası) geriye doğru en az 1 yıldır eczane destek personeli olarak çalışma” şartının arandığı bölümün sehven yazıldığı değerlendirilmekte olup 12 Temmuz 2012 tarihinden önce en az bir yıl süre ile eczanede çalıştığını belgeleyenlerin yazı ekinde yer alan dilekçe örneği ile İl Sağlık Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları uygun olacaktır. 

Ayrıca Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı’na hazırlanan protokol taslağı gönderilmiş olup, verilecek eğitimin esas ve usulleri konusunda yürütülen çalışmalar devam etmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Sağlık Bakanlığı'nın yazısı için tıklayınız.    
Eczane Teknikeri Yetkilendirme Eğitim ve Sınavına Başvuru Usul ve Esasları için tıklayınız.    
Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

Makale Tarihi: 17.01.2013
Görüntülenme: 2675