Sayın Meslektaşlarım...

Hepimizin malumu 5996 sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlükleri tarafından birçok meslektaşımızın eczanesi denetlenmiş ve işletme kayıt belgesi alınması noktasında işlemler uygulanmıştır. Bu haksız ve hukuksuz uygulamalar karşısında kesilen idari para cezalarına karşı meslektaşlarımızın büyük bir çoğunluğu yargı yolunu seçmiş ve davaların çoğu meslektaşlarımız lehine sonuçlanmış az sayıda dava ise kaybedilmiştir.

Antalya Eczacı Odası olarak bu haksız ve hukuka aykırı işlemlerin ortadan kaldırılması için Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün bu uygulamaları aleyhine işlem başlatılmış ve Antalya 2.İdare Mahkemesinin 2015/1075 esas dosyası ile dava ikame edilmiştir. Anılan mahkeme davayı odamız lehine sonuçlandırmış ve almış olduğu 2016/444 karar sayılı ilamı ile ‘' işletme kayıt belgesi ‘' verilmesine ilişkin işlemi düzenleyen idari işlemi iptal etmiştir.

Söz konusu mahkeme kararının içeriği şu şekildedir;

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun' un 5.maddesi'nin 2.fıkrası'nda; ‘'Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulundukları ilin sağlık müdürlüğü' ne dilekçe ile başvurup ruhsatname düzenleneceği buna istinaden eczaneler için belediyeden ayrıca bir işyeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmediği, bu itibarla eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum ve kuruluştan kayıt ve onay belgesi aranmayacağı belirtilmiştir.”

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete' de yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmeliği'n 42.maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendinde ilgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyelerinin eczanelerde satılabileceği hüküm altına alınmıştır.

“Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; eczane açma ruhsatnamesi verilen eczanelerin faaliyet göstermesi için başkaca bir kurumdan kayıt veya onay belgesi alma gerekliliklerinin olmadığı, anılan yönetmeliğin 42. Maddesinde de eczanelerle ilgili makamlardan ruhsat ve onay belgesi alma zorunluluğu olmayan ve eczacılık faaliyeti yanında gıda takviyeleri satışı yapabilecekleri düzenlenen eczanelere gıda takviyeleri satmaları halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na işletme kaydı zorunluluğu öngören dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” ifadesine yer verilerek pek çok meslektaşımızın mağduriyetine neden olan bu husus alınan bu karar ile ORTADAN KALDIRILMIŞTIR. Bundan sonra bu konuda ilgili müdürlükler tarafından herhangi bir işlem uygulanması mümkün olmayacak olup daha önce mağduriyet yaşamış tüm meslektaşlarımız da geriye dönük olarak zararlarını tazmin edebileceklerdir.

Başta bizim önerilerimiz doğrultusunda hareket eden meslektaşlarım olmak üzere, özveriyle çalışan yönetim kurulu üyelerimize ve özellikle de odamız hukuk müşaviri olan Av.Bahadır Çolakoğlu'na teşekkür ediyor,kararın hepimize hayırlı olmasını diliyorum...

Ecz. Tolgar AKKUŞ

Antalya Eczacı Odası Başkanı

Gerekçeli Karar Örneği için tıklayınız.

Makale Tarihi: 20.06.2016
Görüntülenme: 2862