Duyuru Tarihi: 28.11.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 27.11.2008 tarih, 19447 sayılı Genelge ile; 23.10.2008 tarihli 27033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin  25.3üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ile 25/3/2008 tarihli ve 3493 sayılı Genelgenin 11 inci maddesi” ibaresinin yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir. 

25/3/2008 tarihli ve 3493 sayılı Genelgenin 11 inci maddesi:


“11. Tebliğe 12.7.30 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ilave edilmiş ve Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”ne (EK–2/D) ilave edilen ilaçlar bu Genelgeye ekli listede gösterilmiştir.

“12.7.31. Gingo biloba ihtiva eden ilaçlar uzman tabipçe reçete edilir. Sağlık kurulu raporu varsa diğer hekimler tarafından da yazılabilir.”


Hükmünü içermektedir. Buna göre, Tebliğin ilgili maddesi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

25.3. Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler
25/5/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8 sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kamu personeli olan gaziler açısından 9/11/2007 tarihli ve 23925 sayılı gazilerin tedavi giderleri hakkında Genelge uygulanmaya devam edilecektir.

Söz konusu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER

Genel Sekreter

Eki: 1

Ek-1