Duyuru Tarihi: 4.1.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yer alan 01.01.2012 tarihli duyuru ile, 30.12.2011 tarih, B.13.2.SGK.0.11.04.01/1059 (2011/69) sayı ve ‘Mülga 3816 sayılı Kanun’ konulu Genelge yayımlanmıştır.

Bu Genelge’ye göre, 01.01.2012 tarihinden önce 3816 sayılı Kanun kapsamında Yeşil Kart verilmek suretiyle sağlık yardımları Sağlık Bakanlığı’nca karşılanan kişiler dahil olmak üzere, 5510 sayılı Kanunun 60. Maddesinin birinci fıkrasının c bendinin;


1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,


3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,


9) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler,


Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış olup, bu kişilerin sağlık yardımları ile yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin Kurumca sağlanacağı duyurulmuştur.


Kurumun 2011/69 sayılı Genelgesi ve eki Sevk Belgesi yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter
Ek: 5 sayfa

 

Ayrıca gün içinde MEDULA’da yayımlanan açıklayıcı duyuru şu şekildedir:


Tarih : 03.01.2012

Konu : Yeşil Kart Reçeteleri Hk.

Açıklama : Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan Yeşil Kart hak sahipleri adına düzenlenen reçetelerde SUT 6.1.1.A “Ayaktan tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” maddesi gereğince ayaktan tedavi sırasında kullanılması gerekli görülen ilaçlar için, sağlık karnelerinde bulunan reçete koçanları veya sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının reçeteleri (matbu veya elektronik ortamda kayıt altına alınan reçeteler) kullanılır.