Duyuru Tarihi: 18.3.2014
39.A.001274
18.03.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin;

a) 1, 2 ve 8 inci maddeleri 1/4/2014 tarihinde,
b) 4 üncü maddesi 17/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 23 üncü maddesi 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 14 üncü maddesi 1/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) 30, 31 ve 36 ncı maddeleri 12/11/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
e) 24 üncü maddesi 13/11/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
f) 11, 12, 16, 20 nci maddeler ile 29 uncu maddenin (ç) ve (d) bentleri, 32 nci maddenin (c) ve (ç) bentleri, 35 inci maddenin (c) ila (ğ) bentleri takip eden ayın birinci günü,
g) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinde, yürürlüğe girecektir.

Tebliğin 2. maddesi; “Aynı Tebliğin 1.7.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkranın son cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak Almanya ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için 1/4/2014 tarihinden itibaren MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınacaktır.” cümlesi eklenmiştir.” şeklinde,

19. maddesi ise ‒ “Aynı Tebliğin “4.1.4 - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere “Majistrallerin fiyatlandırmasında MEDULA sistemindeki tarife, fiyat ve miktarlar esas alınır, ödenecek bedel Kurumca belirlenecek tutarı geçemez.” cümlesi eklenmiştir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Tebliğ değişiklik metni ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Değişiklik metni için tıklayınız.