Duyuru Tarihi: 18.11.2008

 

2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin 12.2 Maddesi 3.Bendinin uygulaması ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler konusunda, üyelerimizden aktarılan sorular nedeniyle, açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin bazı hükümlerinin uygulanmasında yaşanan tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla, 31.10.2008 tarihinde bir duyuru metni yayımlanmıştır:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin bazı hükümlerinin uygulanmasında yaşanan tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla, 31.10.2008 tarihinde bir duyuru metni yayımlanmıştır:

“22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan değişiklik ile birlikte SUT’un (12.2) numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında,

“Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında büyük ambalaj kapsamına giren ilaçlar, ayaktan tedavide tek uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edildiklerinde, en küçük ambalajlı formları ise rapor aranmaksızın reçete edildiklerinde bedelleri ödenir. Bunların dışında kalan ilaçlarda da ayaktan tedavide küçük ambalaj verilmesi esas olup, aynı dozda birden fazla formu olan eşdeğer ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

Ayaktan tedavilerde ilaç ödemeleri söz konusu hüküm doğrultusunda yapılacak olup eşdeğeri bulunmayan ve aynı dozda birden fazla formu olan ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için de sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur. Ancak söz konusu maddede yer alan “4 haftalık tedavi”nin 28 gün olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. SUT’ta tedavi süreleri bir aylık doz olarak ifade edilmekte olup SUT’un ilgili maddeleri de dikkate alındığında 4 haftalık tedavinin daha önceden de uygulandığı gibi 30 günlük tedavi süresini kapsayacak şekilde provizyon sisteminde düzenleme yapılmıştır.

Bu şekilde, uygulamada daha önce, 30 tabletlik formu bulunan ilaçların bedelinin Kurum tarafından ödenmesi için, bu formun 4 haftalık tedavi süresi olan 28 günü aştığı gerekçesiyle rapor düzenlenmesi gerekmekte iken; 31.10.2008 tarihinde yapılan duyuru ile, 30 tabletlik formların da, 1 aylık doz kapsamında değerlendirilebilmesi sağlanmıştır.