Duyuru Tarihi: 8.4.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 02.02.2009 tarih ve 36.A.00.004423 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız.

Birliğimiz tarafından SGK’na gönderilen 26.01.2009 tarih ve 004353 sayılı yazımız ile, 2009 Yılı SGK Protokolü gereğince belirlenen yeni iskonto oranlarının uygulanabilmesi için, tespite esas teşkil edecek 2008 yılı satış hasılatlarının SUT eki Ek-3/B formunun doldurularak Kuruma ibrazında Nisan 2009’un son haftasının son tarih olarak belirlenmesi istenmişti.

Bunun üzerine Kurum tarafından Birliğimize gönderilen 02.02.2009 tarih ve 348 sayılı cevabi yazı, ilgide kayıtlı yazımız ile Bölge Eczacı Odalarına duyurulmuş olup, söz konusu cevabi yazıda, SUT eki Ek-3/B formunun Kuruma teslimi sırasında talep ettiğimiz ertelemenin, 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren SGK Protokolünde sözleşmesiz dönem yaratacağından dolayı güçlükler yaşanmasına sebep olacağı, bunun için de eczane iskontolarının 2008 yılı satış hasılatlarının beyanı esas alınarak belirleneceği, beyanların teyidinin ise, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı formun Kuruma en geç 03.04.2009 günü ibraz edilmesinin ardından 15.04.2009 tarihine kadar yapılacağı, eczane tarafından yapılan beyanın iskonto oranını belirleyen biçimde yapıldığının tespiti halinde ise, eczane ile yapılan sözleşme üzerine karşılıklı şerh düşülerek konunun tutanağa bağlanması ve hatalı iskonto oranı ile fatura edilmiş reçetelerin toplu olarak eczaneye iade edileceği belirtilmişti.

Ardından konu ile ilgili olarak, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 08.04.2009 tarih ve 4820728 sayılı yazı ile, Birliğimize gönderilen 02.02.2009 tarih ve 348 sayılı yazılarına atıfta bulunularak,

Hasılat teyit işlemleri neticesinde iskonto oranını hatalı belirleyecek şekilde yanlış beyanda bulunan eczanelerin ve faturalarının bilgilerinin, Kurum taşra teşkilatınca tespit edilerek Başkanlıklarına bildirilmesini müteakiben, yalnızca bu eczanelere ait iade edilen  fatura muhteviyatı reçetelerin Provizyon Sisteminden reçetelerin silinerek yeniden kaydedilmesi yoluna gidilmeksizin düzeltilmesine izin verileceği bildirilmiş olup, Kurumun söz konusu yazısı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter
Ek: 1
SGK'nın Yazısı