Duyuru Tarihi: 2.2.2009

 

29 Ocak 2009 PERŞEMBE
   Resmî Gazete
Sayı : 27125

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


             MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) “Sağlık hizmeti sunucuları” başlıklı (2) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
             a) SUT’un (2.1) numaralı maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.
             “c) Serbest Eczaneler
             6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczaneleri.”
             b) SUT’un (2.4) numaralı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
             “a) Optisyenlik müesseseleri,
             b) Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri,
             c) Kaplıcalar.”
             MADDE 2 – SUT’un “Katılım payı” başlıklı (6) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
             a) SUT’un (6.6.1) numaralı maddesinin (b) bendi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
             “b) Diğer kişiler için ise; resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayenelerde reçete ile ilaç temini için başvurulan Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından, özel sağlık kurumlarında yapılan muayenelerde bu kurumlar tarafından kişilerden,”
             b) SUT’un (6.6.1) numaralı maddesinin (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 3 – SUT’un (12.1.2) numaralı maddesinin dördüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere “Özel sağlık kurumlarında yapılan günübirlik tedavilerde kullanılan ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların serbest eczanelerden temini esastır.” cümlesi eklenmiştir.
            
           MADDE 4 –
SUT’un “12.2. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi metinden çıkarılmıştır.
           
            MADDE 5 –
S