Duyuru Tarihi: 15.10.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

     
Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SUT hükümlerinde yer almadığı halde Provizyon Sisteminde hayata geçirilen eşlenik liste uygulaması ile birbirleriyle hiçbir şekilde eşdeğer olmayan ilaçlar eşdeğer ilaçmış gibi değerlendirilmişti.

Bilimsel hiçbir kanıta dayanmayan bu uygulama hakkında Birliğimiz tarafından bilim çevrelerinden alınan görüşler doğrultusunda gerekli yerlere yapılan bilgilendirmelere ve itirazlara paralel olarak 03.09.2009 tarihinde yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştı.

Ancak T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 12.10.2009 tarih, 2009/120 Sayılı Genelgenin 12. maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliğinin “14.2. Eşdeğer ilaç uygulaması” başlıklı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası,

“Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek kimyasal/farmakolojik/terapötik alt grup etken maddeyi yada maddeleri içeren ürünlerin benzer etkinlikteki dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır.

Eşdeğer ilaç uygulamasında; ilaç bedellerinin ödenmesinde, eşdeğer grupta en ucuz ilaç bedelinin  % 15 fazlasına kadarı dikkate alınacaktır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dâhil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Birliğimizin görüşü olmadan yapılan bu değişiklik, Birliğimiz ile SGK arasında mutabakat sonucunda imzalanmış olan 2009 Yılı Protokolünün 3. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR bölümü,  3.1. maddesinin son fıkrasında yer alan;

“Eczacının ilaç vermesi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin SUT’ta değişiklik yapılması halinde görüş birliği sağlanır.”

Hükmüne aykırılık teşkil etmekte olup, ayrıca 3.1 maddesi gereğince protokole uygun olarak düzenlenen reçetelerin, protokolün imzalandığı tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri  doğrultusunda karşılanacağı hükmüne de aykırıdır.

Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde, Birliğimizin görüşünün alınıp görüş birliğinin oluşturulmasının gerekli olmasına rağmen, bu konuda Kurum tarafından hiçbir girişim olmaksızın yayımlanan 2009/120 sayılı Genelge ile Eşdeğer İlaç uygulamasında değişiklik yoluna gidilmek istenmektedir.

Bu konuda Türk Eczacıları Birliği hukukçuları tarafından gerekli işlemler başlatılmış olup, 2009/120 Sayılı Genelgenin eşdeğer ilaç uygulaması ile ilgili düzenleme yapan 12 numaralı maddesinin yürürlüğe gireceği 20.10.2009 tarihinde, ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurulacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,