Duyuru Tarihi: 24.1.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

21 Ocak 2012 tarih ve 28180 Sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğ ile yapılan değişiklik ve düzenlemeler kapsamında;

MADDE 2- (21.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer.) SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diğer kişiler için ise 12 (oniki) TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3 (üç) TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerce kişilerden tahsil edilir. Ayrıca “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı da eczanelerce kişilerden tahsil edilir.”

Önceki şekli: b) Diğer kişiler için ise 12 (oniki) TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3 (üç) TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir. 

b) Beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi durumunda, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde 3 (üç) TL indirim yapılır. Bu durumda bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilerin resmi sağlık hizmeti sunucularındaki muayenelerine ilişkin uygulanan 5 (beş) TL tutarındaki katılım payı ile özel ve resmi sağlık hizmet sunucularındaki “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı, reçete ile eczaneye ilk müracaatında eczanelerce kişilerden tahsil edilecektir.”

Önceki şekli: (5) Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi durumunda, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde 3 (üç) TL indirim yapılır. Bu durumda bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilerin resmi sağlık hizmeti sunucularındaki muayenelerine ilişkin uygulanan 5 (beş) TL tutarındaki katılım payı, reçete ile ilk eczaneye müracaatında tahsil edilecektir. 

c) Altıncı fıkrasına, (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı eczanelerce kişilerden,”

MADDE 19- (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 28.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer) SUT’un 6.1.1.B- numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Robotik kemoterapi ünitesi olan sağlık tesislerinde kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan miktar kadarının fatura edilmesi mümkündür. Uygulamanın esasları Kurumun resmi internet sitesinde duyurulur.”

MADDE 20- (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 28.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer) SUT’un 6.1.1.Ç- numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 1 aylık doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.”

MADDE 21- (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 28.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer) SUT’un 6.2.14.C- numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) (i) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Temsirolimus, Sunitinib, Sorafenib ve Pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.”

Önceki şekli: 2- Temsirolimus, Sunitinib ve Sorafenib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.

b) (k) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7- Temsirolimus, Sunitinib, Sorafenib ve Pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.”

Önceki şekli: 7- Temsirolimus, Sunitinib ve Sorafenib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.

c) (l) bendinin (A) alt bendinin (2) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Temsirolimus, Sunitinib, Sorafenib ve Pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.”

Önceki şekli: 2- Temsirolimus, Sunitinib ve Sorafenib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.

ç) (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Lenalidomid; en az 2 kür standart multiple myelom tedavisi (VAD, MP veya diğer standart antimiyelom rejimler) kullanım sonrası hastalık progresyonu gelişmiş hastalardan aşağıda belirtilen durumlardan birinin olması halinde; hematoloji ve/veya onkoloji uzmanının yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimler tarafından reçete edilir. 3. kür sonunda en az minör yanıt yoksa tedavi sonlandırılır. 3. kür sonunda en az minör yanıt, 6. kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi bir yıla tamamlanabilir.

1-Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli veya EMG ile kanıtlanmış nöropati nedeni ile bu ajanların kullanılamadığı durumlarda,
2-Transplantasyon sonrasında dirençli hastalığı olan multiple myelom (MM) hastalarının tedavisinde”

Önceki şekli: n) Lenalidomid; en az 2 kür standart multiple myelom tedavisi (VAD, MP veya diğer standart antimiyelom rejimler) kullanım sonrası hastalık progresyonu gelişmiş hastalardan aşağıda belirtilen durumlardan birinin olması halinde; hematoloji ve/veya onkoloji uzmanının  yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimler tarafından reçete edilir. 3. ay sonunda en az minör yanıt yoksa tedavi sonlandırılır. 3. ay sonunda en az minör yanıt, 6. ay sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi bir yıla tamamlanabilir.

 1-Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli veya EMG ile kanıtlanmış nöropati nedeni ile bu ajanların kullanılamadığı durumlarda,
 2-Transplantasyon sonrasında dirençli hastalığı olan multiple myelom (MM) hastalarının tedavisinde”

d) Aşağıdaki düzenleme (r) bendi olarak eklenmiştir.

“r) Pazopanib;
1-Biyolojik tedaviler (interferon ya da interlökin) sonrasında progresyon gelişmiş lokal ileri ya da metastatik evredeki renal hücreli karsinomların tedavisinde, içinde en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir ve en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkologlar tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı belirlenmeli ve bu durum çıkarılacak raporda belirtilmelidir.
2-Temsirolimus, Sunitinib, Sorafenib ve Pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.”

MADDE 22-(Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 28.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer) SUT’un 6.2.15.C- numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angina pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazem intoleransı veya kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal bloköru kullanımını engelleyen asemptomotik solventriküler disfonksiyonu (LVEF < % 40 ın ) bulunan hastalar için en az bir kardiyoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji uzmanı veya dahiliye uzmanı tarafından reçete edilebilir.”

Önceki şekli: (1) Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angina pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazem intoleransı veya kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal bloköru kullanımını engelleyen asemptomotik solventriküler disfonksiyonu (LVEF < % 45 ın ) bulunan hastalar için en az bir kardiyoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji uzmanı veya dahiliye uzmanı tarafından reçete edilebilir.

MADDE 23- (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 28.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer) SUT’un 6.2.16 numaralı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ödemeye ilişkin izlenecek yöntem Kurum tarafından ayrıca duyurulur.”

Önceki şekli: (5) 3 ve 4. fıkralarda belirtilen ödemeye ilişkin izlenecek yöntem Kurum tarafından ayrıca duyurulur.

MADDE 24- (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 28.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer) SUT’unn 6.2.35 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları,  endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

Önceki şekli: (2) Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları,  endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

MADDE 29- (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 28.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer) SUT’un “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde (Ek-2) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “Erken başlangıçlı serebellar ataksi [Friedreich ataksisi (Otozomal resesif)]” başlıklı (10.1.4) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“10.1.4 Otozomal resesif serebral ataksiler
10.1.4.1. Friedreich ataksisi
10.1.4.1.1. İdebenon
10.1.4.2.Serebrotendinöz ksantomatozis
10.1.4.2.1. Kenodeoksikolik asit*”

Önceki şekli: 10.1.4 Erken başlangıçlı serebellar ataksi [Friedreich ataksisi (Otozomal resesif)]
10.1.4.1 İdebenon

b) “Epilepsi, Narkolepsi ve febril konvülsiyonlarr” başlıklı (10.4) numaralı alt maddesine aşağıdaki düzenlemeler (10.4.24), (10.4.25) ve (10.4.26) numaralı maddeler olarak ilave edilmiştir.

“10.4.24. Stiripentol*
10.4.25. Rufinamide*
10.4.26. Lacosamide*”

MADDE 30 – (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 28.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer) SUT eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi”nde (Ek-2/A) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “Antiviral İlaçlar” başlıklı (11) numaralı maddesinin (11.A) alt maddesine aşağıdaki düzenleme (12) numaralı madde olarak ilave edilmiştir.
 
12 Darunavir EHU; Prospektüs endikasyonunda, düşük doz ritonavir ve diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır. 

b) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (10) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

10 Sadece üre içeren preparatlar Cilt hastalıkları uzmanı (Sadece ihtiyozis veya kseroderma veya kserosis kutis endikasyonlarında ödenir) 

Önceki şekli:
 
10 Sadece üre içeren preparatlar Cilt hastalıkları uzmanı (Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir) 

c) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddenin (11) numaralı alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan madde:

11 Fondaparinux Ortopedi uzmanı 

MADDE 31- (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 28.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer) SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi”nin (Ek-2/B) 34 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“34. Fondaparinux (Ortopedi, kardiyoloji, iç hastalıkları ve acil tıp uzmanları tarafından reçete edilebilir.)”

Önceki şekli: 34.Fondaparinux

MADDE 32- (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 28.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer) SUT eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi”ne (Ek-2/C), (52) ve (53) numaralı maddeler olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“52. Asetilsistein (600 mg ve altındaki farmasötik dozları içeren aynı eşdeğer gruptaki en küçük ambalaj formu hariç)
53. Dabigatran (Elektif kalça ve diz total eklem replasmanlarında derin ven trombozunun profilaksisinde, bu durumun belirtildiği ortopedi uzman hekimlerince düzenlenen rapora dayanılarak; diz için en fazla 10, kalça için en fazla 35 günlük kullanım bedeli ödenir.)”

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in tam metni yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter