Duyuru Tarihi: 3.9.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


05.09.2009 tarih 27340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 4 üncü Maddesi “Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçetelenmesi ve hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu” başlıklı 7 nci maddesinin (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır” şeklinde düzenlenmiştir. Bu durum bazı basın yayın organlarınca faktör ve kan ürünlerinin reçetelerinin Türk Eczacıları Birliği tarafından oluşturulacak usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak verilmesi uygulamasının iptal edildiği şeklinde hatalı yorumlarla aktarılmıştır.

Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği, konsolide bütçeye tabi kurum ve kuruluşlar ile yeşil kartlı hastaların tedavi yardımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Maliye Bakanlığı ile Birliğimiz arasında imzalanan protokol ile de, konsolide bütçeye tabi kurum ve kuruluşlar ile yeşil kartlı hastaların serbest eczanelerden ilaç temini ile ilgili esaslar belirlenerek taraflarca imza altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan protokolün 3.7 Maddesi, 23.06.2009 tarihinde imzalanan EK Protokol ile 3.7 Aşağıda belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak ve ilgili Bölge Eczacı Odasınca onaylanacaktır.

a-Mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b-İşyeri Hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c-Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
d-Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e-Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
f- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler,
g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerinde, sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler.

Usule ilişkin olarak aşağıdaki hususlara riayet edilecektir:

1-Sisteme katılmak isteyen eczaneler arasındaki sıralama kura ile belirlenecektir. Yeni protokol imzalayan eczaneler listenin sonuna müracaat sırasıyla eklenecektir.
2-Reçetelerin dağıtım limiti illerin özelliklerine göre ilgili Eczacı Odası tarafından belirlenecek olup, limit aşımı yapılmayacaktır.
3-Sistemin işleyişine ilişkin diğer düzenlemeler ilgili Eczacı Odası tarafından yapılacaktır.
4-Türk Eczacıları Birliği tarafından sistemin işleyişinin kurumla elektronik ortamda paylaşımına ilişkin hazırlıklar tamamlanana kadar dağıtım yapılan reçeteler ilişkin olarak hasta adı, reçete tutarı,reçetenin veriliş tarihi,reçeteyi karşılayan eczane ismi aylık periyotlar halinde ,takip eden ayın 15 ine kadar  kuruma bildirilir.
Bölge Eczacı Odaları sisteme ait verileri belirli dönemlerde TEB aracılığıyla Kuruma iletir. Sisteme ilişkin Kuruma iletilen öneri ve şikayetler Kurum tarafından yazılı olarak TEB’e iletilir, TEB tarafından yapılan iyileştirmeler de Kuruma yazılı olarak bildirilir.

şeklinde düzenlenerek, eczanelerden dönüşümlü olarak dağıtılacak reçete grupları ile bu reçetelerin dağıtımında uyulacak yöntem belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı ile Birliğimiz arasında imzalanan 2009 Yılı protokolünün ilgili maddesi de mevcut halini korumaktadır.