Duyuru Tarihi: 29.1.2014

 

14-15-16-17 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk Eczacıları Birliği 39'uncu Olağan Büyük Kongre'sinde alınan "Eczacı odasına ve Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'na birikmiş aidat borçları olan eczacıların, söz konusu borçlarının tamamını 31.01.2014 tarihine kadar defaten ödemeleri halinde sadece bir kereye mahsus olmak üzere kendilerinden geçmiş döneme ilişkin olarak faiz alınmamasını, aksi takdirde ilgili eczacı odalarınca haklarında yasal işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir." kararı gereğince, Eczacı Bilgi Sistemi Üye İşlemleri sekmesine 39.Büyük Kongre Kararı Gereği Yardımlaşma Sandığı Borç Ödeme adlı bir bölüm eklenerek, ilgili bölümden ana paralar esas alınmak üzere faizsiz tahsilat yapılabileceği 18.12.2013 tarih ve 39.A.00.00242 sayılı yazımız ile duyurulmuştur.

Duyurumuz sonrasında, Birliğimize, eczacı odalarına ve Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'na birikmiş aidat borçları ile ilgili taksitlendirme, erteleme veyahut borcun silinmesi konularında çeşitli talepler gelmekte olduğundan konuya açıklık getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun

1.Maddesi “Mesleğini serbest olarak icra eden veya özel kuruluşlarda eczacılıkla ilgili hizmetlerde çalışacak eczacılar işe başlamadan önce bulundukları ilin eczacı odasına kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye mecburdurlar. Eczacı odalarına kayıtlı eczacılar diğer kanunlarla kurulmuş meslek odalarına kaydolmaya zorunlu değildir.”şeklinde,

58.Maddesi; “Türk Eczacıları Birliğince bir yardımlaşma sandığı kurulur. Bu sandığa birlik azasının hepsi kaydedilmeye ve vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar.  (Değişik : 23/2/1995 - 4078/14 md.) Kurulacak yardımlaşma sandığının işleyişi, yardımlaşma aidatları ve yapılacak yardımlarla ilgili usul ve esaslar, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir.”şeklinde,

Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği’nin;

 “Oda Hizmetlerinden Faydalanma” başlıklı 36.Maddesi; “Oda ve Yardımlaşma Sandığı aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler, icraen takibe alınmalarının yanı sıra vecibelerini yerine getirinceye kadar Oda hizmetlerinden faydalanamazlar. Hiçbir resmi belge; alkol karnesi, basılı defter ve sözleşme formlarını alamazlar.” şeklinde,

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği’nin;

“Sandığa Üye Olmak” başlıklı 6.Maddesi; “6643 Sayılı Kanun’un 4078 sayılı yasa ile değişik 58’nci maddesine göre Türk Eczacıları Birliği’ne kayıtlı bulunan ve bundan sonra kaydedilecek her eczacı Sandığın doğal ve zorunlu üyesidir, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.”şeklinde,

“Giriş ve Yıllık Aidatlar” başlıklı 14.Maddesi; “Sandığa üye olacak eczacı bir defaya mahsus olmak üzere üye kaydı sırasında kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği yıllık aidatın üç katını giriş aidatı olarak Yardımlaşma Sandığı’na öder. Yıllık aidat, üyenin kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği oda yıllık aidatının üç katıdır. Üyelere duyurulan yıllık aidatların aynı yılın Mayıs ayı sonuna kadar Sandık yönetiminin belirleyeceği şekilde Sandığa ödenmesi zorunludur. Sandığa ait o yılki yıllık aidatlarını ödeyemeyen üyeler oda ve sandık hizmetlerinden yararlanamayacakları gibi haklarında İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yasa ve yönetmelikler gereği ödenmesi zorunlu olan söz konusu aidatlara ait borçların Türk Eczacıları Birliği tarafından alınmaması ya da silinmesi mevcut düzenlemeler ile mümkün olmayıp, ancak Kanun değişikliği yapılması halinde mümkündür.

Bazı eczacı odalarımız tarafından bazı akademisyen ve kamu eczacısı üyelerine, geçmişte onursal üye olmaları sebebiyle kendilerinin Yardımlaşma Sandığına ve odaya aidat yatırmalarına gerek olmadığı şeklinde yanlış bilgilendirmelerde bulunulduğu bilinmektedir. Bu bilgilendirmenin Türk Eczacıları Birliği ile bir ilgisi bulunmamakta olup, yasalarımızda da bu şekilde bir üyelik tanımlanmadığından, bu ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve üyelerimizi yanlış yönlendirmektedir. Meslektaşlarımız, eczacılığı hangi alanda icra ettikleri fark etmeksizin, 6643 sayılı Kanuna tabi olduklarından, yasaların getirdiği üyelik vecibelerini yerine getirmek durumundadırlar.

Bu sebeple eczacı odalarına ve Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'na birikmiş aidat borçları olan eczacılarımızın, söz konusu borçlarının tamamını 31.01.2014 tarihine kadar defaten ödemeleri halinde Türk Eczacıları Birliği 39'uncu Olağan Büyük Kongre'sinde alınan “sadece bir kereye mahsus olmak üzere kendilerinden geçmiş döneme ilişkin olarak faiz alınmaması” söz konusu olup, kararın doğru şekilde uygulanması, yanlış anlaşılma ve tereddütlerin oluşmaması için tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ