Duyuru Tarihi: 29.9.2008

 

28.09.2008 tarih 27011 sayılı Resmi Gazete’de, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun çeşitli maddeleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen Tebliğler yayımlanmıştır.


İlgili Tebliğlerin yürürlük tarihi 01.10.2008 olarak belirlenmiş olup;

Tebliğlere  http://rega.basbakanlik.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

TEBLİĞLER (28.09.2008 tarih 27011 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)


—  5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ


—  5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ


—  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ


—  5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ


—  Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ


—  İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ


—  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ


—  5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ


—  Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ


—  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerin