Duyuru Tarihi: 20.5.2010

 

Birliğimiz tarafından, 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin muayene katılım paylarını düzenleyen 1,2,3 üncü maddelerinin iptali ve yürütülmesinin açılması istemiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na açılan davada  Danıştay Onuncu Daire tarafından 20.04.2010 tarih Esas No: 2010/1063 sayılı karar ile, Tebliğin dava konusu 1. ve 2.Maddelerinin aile hekimliği muayenelerinden alınacak katılım payı tutarının 2 TL olarak belirlenmesine ve bu tutarın ilgililerden tahsil edilmesine ilişkin kısımlarının yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiş olup, anılan Danıştay Kararı ektedir.


Danıştay Onuncu Dairesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız