Duyuru Tarihi: 12.12.2011

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 09.12.2011 tarihli duyuru ile,

“Danıştay Onuncu Dairesinin 2011/3038 Esas Numaralı Kararı ile, 1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin” 38 numaralı maddesinin ve bu Tebliğ eki “Sistemik Antimikrobik Ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi”nde (Liste-1’de) yer alan Piperasilin-Tazobaktam, Tikarsilin Klavulanat, Sefoperazon-Sulbaktam, Sefepim, İmipenem, Meropenem, Ertapenem, Doripenem, Tigecycline, İsepamisin, Vankomisin Teikoplanin ve Sodyum fucidat enjektabl formunun enfeksiyon hastalıkları uzmanı EHU hekimler ile birlikte 3 . basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilebilmesine ilişkin kuralın “…… veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi” kısmının yürütümünün durdurulduğu,

10/12/2011 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin bu kısmı olmaksızın diğer hükümleri doğrultusunda uygulama yürütüleceği,

Bildirilmiştir.

Duyuru doğrultusunda SUT eki EK-2 A üzerinde, yürütümü durdurulan ifadenin çıktığı maddeler sarı ile işaretlenerek dosya üzerinde belirtilmiş ve çıkarılan ifadenin üzeri çizilmiştir. (EK DOSYA - EK-2A)

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ