Duyuru Tarihi: 11.6.2014

 

Meslektaşlarımızdan ve eczacı odalarından  gelen bildirimlerde,  sosyal medya ortamlarında eczaneler adına profiller açıldığı, bu profillerde eczacıların nöbetçi olduklarını ilan ettikleri aynı zamanda eczanede satılan ilaç dışı ürünlerin tanıtımının yapıldığı iletilmekte ve  konunun mevzuatımız çerçevesinde değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik” in

1)      “Nöbetçi eczane levhası” başlıklı 26 ncı  maddesinin 1 inci fıkrasına göre “Eczanelerin, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve telefon bilgilerini dışarıdan görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışıklandırılmış veya dijital ortamda ilân etmeleri gerekir.”  şeklinde bir düzenleme yapılarak nöbetçi eczane ilanının nasıl yapılacağı belirtilmiş;

 

2)      Yine “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik” in “Nöbetçi eczanelerin çalışma düzeni” başlıklı 35 inci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları,

“(3) Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, il emniyet müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.

(4) Nöbetçi eczaneler tarafından, haksız rekabete yol açacak şekilde ilân yapılamaz.” 

şeklinde düzenlenmiştir.

Diğer yandan, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğünün 9.maddesinde, “Eczacı, yapacağı yayınlarda eczacılık mesleğinin şerefini üstün tutmak zorundadır. Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi reklamını yapamaz; iş kağıtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler koyamaz. Eczacının müessesine koyduğu tabelâya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile eczane kelimesinden ve reklâm mahiyetinde olmamak şartiyle buna eklenecek kelime veya ibareden kurulu eczanenin adı yazılabilir.”   şeklindeki düzenleme ile de eczacının yazı veya sözle veya her ne şekilde olursa olsun kendi reklamını yapamayacağı, iş kağıtlarına ve faturalarına reklam mahiyetinde ibareler koyamayacağı hüküm altına alınmış olup, dolayısı ile sosyal paylaşım sitelerinde eczanede verilen hizmetlerin yazılması hukuki açıdan mümkün olamayacak; nöbetçi eczanelerin çalışma düzeni bakımından haksız rekabete yol açacak şekilde ilan yapılamayacak, bu durumda eczacının kendi tanıtımına yönelik sosyal medyada ürün satışı yapılmasa dahi reklam faaliyeti olarak değerlendirilecektir.

Konu hakkında Konya Eczacı Odası’na gönderilen yazımız, emsal teşkil etmesi açısından ekte yer almakta olup, bilgi edinilmesini saygılarımızla rica ederiz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

Ek için tıklayınız