Duyuru Tarihi: 7.2.2015

 

07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazetede, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.Yönetmelik değişikliği ile yapılan düzenlemenin; haksız rekabete yol açacak ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği, yerleşim birimlerinde zaten asimetrik bir dağılım gösteren eczanelerin dengesini olumsuz yönde bozacağı değerlendirilmektedir.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetimiz konuyu en kısa sürede inceleyip gerekli girişimlerde bulunacaktır.

 

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

 

7 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29260

YÖNETMELİK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Ancak,içinde eczane bulunan binalarda mevcut eczane veya eczanelerin en az beş yıl süreyle faaliyette bulunması kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşu açılmasına izin verilebilir. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 12/4/2014 28970