Duyuru Tarihi: 7.1.2011BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Eczacı Odaları ve meslektaşlarımız tarafından Birliğimize yapılan başvurularda, 5 yıllık eczacılık eğitimi sonunda mezun olan eczacılarımızın “uzman” vb. mesleki unvan kullanmalarının uygun olup olmadığı yönünde bilgi istenmektedir.

Bilindiği gibi Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde, Avrupa Birliğinin 2005/36/EC sayılı yönergesine paralel olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik, 02.02.08 gün ve 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin “Eczacılık” başlıklı 8 inci maddesinde eczacılık eğitiminin bir üniversitede tam gün üzerinden en az beş yıllık eğitimden oluşacağı hükme bağlanmıştır.

01.07.1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 2. maddesinin “RG-02/06/2007-26540” ile değişik (b) bendinde yer alan hükümden, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl (beş yıl) süreli lisans eğitimi yapılan Eczacılık Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunlarının yüksek lisans yapmadan da doktora programlarına başvurabileceği anlaşılmaktadır.

T.C. Danıştay 5. Daire Başkanlığı’nın 1996/1234 E. 1998/239 K. sayılı ve 05.02.1998 tarihli kararı; “………Ülkemizde bir meslek ve bu mesleğin unvanını alabilmenin, ancak o meslekle ilgili lisans eğitimi yapmakla mümkün olacağında kuşkuya yer bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, bir meslek veya meslek unvanını ancak lisans öğretimi sağlayabilmektedir. Buna karşılık master (yüksek lisans) öğrenimi, belirli bir konuda uzmanlaşmanın ilk basamağını oluşturmakta; ancak, kişilere bu eğitime göre bir meslek veya mesleki unvan” sağlamamaktadır……”  şeklinde gerekçelendirilmiştir.

Bu karardan da açıkça anlaşıldığı üzere, eczacılarımızın eczacılık alanı dışında aldıkları(örn: iktisadi idari bilimler) bir uzmanlık derecesi, sahibine “uzman eczacı” unvanı kazandırmamaktadır.

Yukarıda yer alan bilgiler ışığında, hazırlık hariç 10 yarıyıl (5 yıl) süreli Eczacılık  Fakültesi lisans derecesine sahip olmak, eczacılarımıza uzman vb. gibi farklı bir mesleki unvan sağlamayıp, sadece yüksek lisans yapmadan da doktora programlarına başvuru yapma hakkı sağlamaktadır. Bu lisans derecesine sahip olmak, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde, Ülkemizde “eczacı” unvanına sahip olmanın zorunlu koşulu olarak yüksek lisans düzeyinde eğitime sahip olma gerekliliğinin bir sonucudur.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter