Duyuru Tarihi: 23.12.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 22.12.2014 tarihinde il sağlık müdürlüklerine hitaben yazılan yazıda, 6197 sayılı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun” gereğince eczanelerde satılabilecek tıbbi cihazların kapsamı “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” ile belirlendiği; belirlenen tıbbi cihazların eczanelerde satılması için Kurumunuzdan anılan yönetmelik gereğince yetki belgesi alınmasına ihtiyaç bulunmamasına karşın, eczaneler tıbbi cihaz satış merkezi niteliği  taşımadığı, bu nedenle Kurumunuz tarafından belirlenmiş tıbbi cihazların eczanelerde satışı eczanelere tıbbi cihaz satış merkezi niteliği kazandırmayacağından, eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer almasının uygun olmayacağı ve haksız rekabete sebebiyet vereceği belirtilmektedir.

Eczanede nelerin satılabileceği 6197 sayılı Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Kanunun 28 inci maddesi ile düzenlenmiş olup 6197 sayılı yasanın 28.maddesinde ''....Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.'' ifadesi ile 12.04.2014 tarihli 28970 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Eczacılar ve Eczaneler Yönetmeliği'nin 42. maddesinde ''....Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.'' ifadesinin yer aldığı, 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 33. maddesinde  ''İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir.'' hükmü ile de eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbi cihazların çerçevesinin çizildiği belirtilmiştir.

Eczacılarımızın eğitimini aldığı ve satmakta yetkin olduğu medikal cihazların eczane vitrinlerinde ürün tanıtımı yapılmadan sadece “medikal” ifadesinin yer alarak satışının eczanelere tıbbi cihaz satış merkezi niteliği kazandırmamakla birlikte sadece “medikal” ifadesinin vitrinlerde yer almasının başta 1262 sayılı Yasa olmak üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü hükümlerini ihlal etmediğinden dolayı   haksız rekabete sebep olacak bir durum oluşturmamaktadır. Eczanelerin  ülkemizin en ücra yerleşim yerlerinde dahi yaygın hizmet yürüten ve hastaların kolayca ulaşabileceği sağlık kuruluşları olması nedeniyle başta Kurumunuz olmak üzere Bakanlığın önemsemesi gerekirken adeta yeni bir yasak getirmesi Birliğimiz ve camiamız tarafından anlaşılamadığı, mevcut kanunumuzun eski ve yeni haliyle satışına izin verdiği medikal malzemelerin eczaneden de  satıldığını belirten "medikal" ifadesinin kaldırılmasına yönelik duyurunun iptal edilmesi istenmiştir.

Kuruma yazdığımız yazı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.