Duyuru Tarihi: 29.6.2009


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 20.06.2009 tarih 27264 sayılı Resmi Gazete'de 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ, Tebliğ ekinde yer alan Yurtdışı İlaç Fiyat Listesine http://www.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wss=basbakanlik.gov.tr&wpg=ana adresinden ulaşılabilir. Tebliğ ile yapılan değişiklikle, eşdeğer ilaçlar için uygulanan %22 bandı %15'e indirilmiştir. Bu değişiklik 01.08.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) “Yurt Dışından İlaç Getirilmesi” başlıklı (13) numaralı maddesinin son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

“Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, fiyat artışı olması nedeni ile fiyatları güncellenen ve ithal ilaç provizyon sisteminde kaydı bulunmayan ilaçların onaylanan fiyatları “Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi” (EK-2/G) Listesinde belirtilmiştir.”

MADDE 2 – SUT’un (14.2) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) (14.2) numaralı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “%22” ibaresi “%15” olarak değiştirilmiştir.

b)  (14.2) numaralı maddenin (ç) bendinde yer alan “%22” ibaresi “%15” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Bu Tebliğin ekinde yer alan (1) numaralı liste, SUT ekine “Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi (EK-2/G)” olarak ilave edilmiştir.

MADDE 4 – SUT eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” nde (EK-5/A); birim fiyat değişikliği yapılan kodlar ve belirlenen fiyatlar, bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğin;

a) (1), (3) ve (4)  numaralı maddeleri 1/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) (2) numaralı maddesi 1/8/2009 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.