Duyuru Tarihi: 4.12.2007

 

 


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 29.11.2007 tarih, 23925 sayılı Genelge yazımız ekindedir.

Bu Genelge ile, 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası 6/3/2007 tarihli ve 5595 sayılı Kanunla, “Bu kanun kapsamında aylık bağlananlar ile bunların eşlerinin resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bu kurum ve kuruluşlarca sevk edildikleri özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görecekleri tedavilere ilişkin giderler ile ilaç giderleri, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın Devlet memurlarının tedavi yardımına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ve bu amaçla Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” şeklinde değiştirildiği, anılan Kanun kapsamında aylık bağlanan İstiklal Savaşı gazilerinin, Kore ve Kıbrıs gazileri ile bunların eşlerinin ve dul eşlerinin tedavi giderlerine ilişkin söz konusu değişiklikle ilgili olarak uygulamada bazı tereddütlerin ve aksaklıkların olduğu tespit edildiğinden aşağıdaki açıklamaların yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilmektedir. Buna göre;

“a) 1005 sayılı Kanun kapsamındaki gazilerin ve bunların eşleri ile dul eşlerinin, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki veya bu yerlerden sevk edilmeleri halinde başvurdukları özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavileri sırasında iyileştirme amacı ile kullanılan protez, ortez, gözlük cam ve çerçevesi ile diğer tıbbî malzemelerinin bedelinin, tedavi kapsamında değerlendirilerek Devlet memurlarının tedavi yardımına ilişkin usul ve esasları çerçevesinde ve bu amaçla Millî Savunma Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanması gerekmektedir.

b) Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı) tarafından verilen gazi tanıtım kartı ve sahip oldukları sağlık karnesi/sağlık muayene fişi ile müracaat eden ilgililerden 1005 sayılı Kanundaki mezkûr düzenleme çerçevesinde hiçbir şekilde fark talep edilmeyecektir. Bu hususta duyarlılığın sağlanması yönünde ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.

c) 1005 sayılı Kanun kapsamında olmakla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatları çerçevesinde tedavi yardımından yararlandırdıkları gaziler ve bunların eşleri ile dul eşlerinin tedavi gideri ödemelerinde; bu kişilerin 1005 sayılı Kanunla verilen haklardan da kesintisiz yararlandırılması hususunda gereken özen gösterilecek, aktif sigortalı veya emekli olup olmadıklarına bakılmaksızın bunlardan ilaç katılım payı ve herhangi bir fark talep edilmeyecektir.” denilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile görüşmeler devam etmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter


Eki: 2