Duyuru Tarihi: 23.7.2009

 

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne,
                                       ANKARA

Bilindiği gibi, T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan, Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerinde düzenlemeler yapan 09.07.2009 tarih, 2009/91 sayılı Genelge 17.07.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin interferon kullanım ilkeleri ile ilgili maddelerinde önemli değişiklikler yapılmış, interferon tedavisi, anlaşılmaz, karmaşık ve neredeyse olanaksız bir hal almıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ulaşan şikayetler ve bildirimler neticesinde 17.07.2009 tarih, 2009/98 sayılı genelge yayımlanmıştır. 

2009/91 sayılı Genelge ile başta interferon kullanım ilkelerinde yapılan değişikliklerin neden olduğu sıkıntıların bir kısmı  2009/98 sayılı genelge ile ortadan kaldırılmışsa da halen;

• Hepatit tedavisine devam eden hastaların varolan raporlarının geçerli olup olmayacağı,
• Kronik Hepatit C tedavisinde tedaviye başlama kriteri olarak Genotip tayini istenmesi,

gibi  sorunlar devam etmektedir.

Söz konusu maddenin muhtelif yerlerinde geçen, “karaciğer biopsisi”, “genotip tayini” gibi yeni istenen işlemler hem maliyet açısından kamuya yük getirecek hem de hastaların işlemlerini daha uzun sürede ve daha fazla yorularak tamamlamalarına yol açarak hastalarımızı da mağdur edecektir.

Hepatit tedavisi aşamalara bağlandığı için, eczacılar açısından ise izlenmesi son derece güç ve geri ödeme açısından son derece sıkıntılı sonuçlar yaratabilmektedir. Hangi hastanın, hastalığının hangi evresinde, hangi ilacı, hangi reçete ile hangi dozda kullandığını son derece dikkatli bir biçimde takip etmek gerekmektedir. Eczanelere yüklenen bürokrasi yeterince ağırken, eczacının bir de böyle bir yükün altından kalkması mümkün değildir.

Tüm bunların yanı sıra, tedavisine devam edilen hastaların, genelgenin yürürlük tarihinden önce çıkarılmış raporlarıyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Söz konusu hastalar için rapor yenilenmesinin talep edilmesi halinde, ilaç kullanmaya devam ederken SUT ile belirlenmiş hastalık değerlerinin sağlıklı olarak ölçülmesi mümkün değildir.

Hepatit gibi, tedavinin aksaması sonucu seyri hızla kötüleşen ve hayati tehdit oluşturan bir hastalığın tedavisine yapılan ve son derece ciddi sonuçlar doğurabilecek müdahalelerin düzeltilmesi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Yukarıda bahsedilen sıkıntıların ortadan kaldırılması ve genelgenin yürürlük tarihinden önce çıkarılmış olan raporların süresi sonuna kadar geçerli olması konularının Bakanlığınızca da değerlendirilerek çözüme ulaştırılmasını arz ederim.