Duyuru Tarihi: 23.7.2009

 

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne
İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı,
ANKARA

Kurumunuz tarafından yayımlanan 09.07.2009 tarih 2009/91 Sayılı Genelge ile, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. ve 72. Maddeleri gereği oluşturulan Ödeme Komisyonunca,  yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliği ve Eklerinde değişiklik ve düzenlemeler yapılmış ve 17.07.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti.

İlgili Genelge ile SUT’un; 12.7.13.1. Kronik Hepatit B tedavisi ile ilgili maddelerinde önemli değişiklikler yapılmış, interferon tedavisi, anlaşılmaz, karmaşık ve neredeyse olanaksız bir hal almıştı. Tebliğ’in ilgili maddesi birbiriyle çelişen ifadeler içerdiği gibi, hastalar, hekimler, eczacılar ve hem de kamu için son derece dezavantajlı sonuçlar doğuracak hükümler içermekteydi.

2009/91 sayılı genelgenin  sıkıntı yaratan maddelerinde değişiklik yapan 17.07.2009 tarih, 2009/98 sayılı genelge Kurumunuzca 20.07.2009 tarihinde yayımlanmıştır. 

2009/91 sayılı Genelge ile başta interferon kullanım ilkelerinde yapılan değişikliklerin neden olduğu sıkıntıların bir kısmı  2009/98 sayılı genelge ile ortadan kaldırılmışsa da halen;

• Hepatit tedavisine devam eden hastaların varolan raporlarının geçerli olup olmayacağı,
• Kronik Hepatit C tedavisinde tedaviye başlama kriteri olarak Genotip tayini istenmesi,

gibi  sorunlar devam etmektedir.

Söz konusu maddenin muhtelif yerlerinde geçen, “karaciğer biopsisi”, “genotip tayini” gibi yeni istenen işlemler hem maliyet açısından kamuya yük getirecek hem de hastaların işlemlerini daha uzun sürede ve daha fazla yorularak tamamlamalarına yol açarak hastalarımızı da mağdur edecektir.

Hepatit tedavisi aşamalara bağlandığı için, eczacılar açısından ise izlenmesi son derece güç ve geri ödeme açısından son derece sıkıntılı sonuçlar yaratabilmektedir. Hangi hastanın, hastalığının hangi evresinde, hangi ilacı, hangi reçete ile hangi dozda kullandığını son derece dikkatli bir biçimde takip etmek gerekmektedir. Eczanelere yüklenen bürokrasi yeterince ağırken, eczacının bir de böyle bir yükün altından kalkması mümkün değildir.

Tüm bunların yanı sıra, ilgili Genelgenin yürürlük tarihinden önce çıkarılmış, tedavisine başlanmış olan hastaların ellerindeki raporlarla ilgili herhangi bir açıklama bulunmamakta, konuyla ilgili Kurumunuz İl Müdürlüklerine yapılan başvurularda da bilgi alınamamaktadır.

Hepatit gibi, tedavisinin aksaması, hastalığın seyrini hızla kötüleştiren ve hayati tehdit oluşturan bir hastalığın tedavisine yapılan ve son derece ciddi sonuçlar doğurabilecek müdahalelerin düzeltilmesini ve ilgili Genelgenin yürürlük tarihinden önce çıkarılmış olan raporların süresi sonuna kadar geçerli olmasını önemle arz ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter