Duyuru Tarihi: 5.2.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 
T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Kurumun web sitesinde (
www.bumko.gov.tr) 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personelin tedavileri hakkında bir duyuru yayımlanmıştır.  

Duyuruda,

- 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; “211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle uygulanır.” hükmüne yer verildiği,

- Bu hüküm gereğince de, Maliye Bakanlığınca 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 5 inci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “ Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ”in, “Sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin devredilmeyecek görevler” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında hükme bağlanan iki yıllık (14/10/2010 tarihine kadar) geçiş dönemi süresince, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevler, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmeyecek, bu hizmetlerin sağlanmasına mevcut uygulama paralelinde devam edilecektir.” şeklinde bir açıklama yapıldığı belirtilmektedir.
 

Buna göre, “211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel (211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamına giren ve aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan sivil memurlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere) ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık hizmetleri; henüz Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmemiş olup, anılan kişilerin tedavi giderlerinin, 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında hükme bağlanan iki yıllık geçiş dönemi süresi dolana kadar (14.10.2010 tarihine kadar); 211 sayılı İç Hizmet Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığınca karşılanmaya devam edilmesi gerektiği” bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru için tıklayınız