Duyuru Tarihi: 8.2.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 05.02.2010 tarih ve 1422 sayılı duyuruda, kamu idarelerinde çalışmakta olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin olarak yürütülecek işlemleri belirleyen ve 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı (5.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan, ‘Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Tebliğ hakkında ortaya çıkan tereddütleri gidermek üzere açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilmiştir.

Söz konusu duyuru ile, Tebliğ’de 14.01.2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmiş olan sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi faturalarının bildirimlerine ilişkin kanıtlayıcı belgelerin, ödenek dağıtımında gecikme yaşanmaması amacıyla harcama birimleri tarafından ödeme emri belgesine bağlanarak ivedilikle muhasebe birimlerine intikal ettirileceği ve muhasebe birimlerince de bu tutarların bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alınacağının düzenlendiği belirtilerek,

İdarelerin söz konusu giderlere ilişkin ödenek ihtiyacının, bütçeleştirilmiş borçlar hesabı üzerinden belirleneceğinden, kapsama dahil kişilere ilişkin tedavi ve ilaç giderleri ile tedavi yolluklarına ilişkin ödeme belgelerinin harcama birimleri tarafından ödeme emri belgesine bağlanarak ivedilikle muhasebe birimlerine intikal ettirilmesi ve muhasebe birimlerince bu tutarların bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alınması gerektiği ve sürecin işlemesi bakımından genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinde tedavi ve ilaç giderlerine ilişkin olarak yeni tertiplerin açıldığı bildirilmiştir.

Bu itibarla, bölgenizde, 14.01.2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) eczaneler tarafından karşılanmış olan, kamu idareleri bünyesinde çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ilaç bedellerinin, en kısa zamanda temini konusunda sıkıntı yaşanmaması için, söz konusu duyuru doğrultusunda Kurumlar ile gerekli görüşmelerin yapılması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

Ek: Maliye Bakanlığı’nın 1422 sayılı duyurusu

Duyuru için tıklayın