Duyuru Tarihi: 21.12.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 01.07.2009 tarihinde, eczacı odalarının etkinliği ve muvazaa ile mücadele konusunda Odalarımız ve Birliğimiz açısından son derece önemli olan ve İlaç ve Eczacılık Müdürlüğü ile eşgüdüm içinde çalışmaya ve muvazaa ile birlikte mücadeleye olanak tanıyan 2009/40 sayılı Genelge yayımlanmıştı. Bu Genelge’nin yayımlandığı tarihten bu yana sürdürülen çalışmalar da muvazaa ile mücadele açısından yeni bir dönemin başladığını açık bir şekilde göstermişti.

Odalarımız ve Birliğimiz açısından son derece önemli olan 2009/40 sayılı Genelgenin 2.maddesinde yer alan “Bölge Eczacı Odası ile İl Sağlık Müdürlüğünün muvazaaya ilişkin değerlendirmelerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda, muvazaa değerlendirmesi yapılması amacıyla dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle Bakanlığa gönderilecektir. Bu gibi durumlarda Türk Eczacıları Birliği’nin uygun göreceği temsilcilerin de yer alacağı bir komisyon tarafından muvazaa değerlendirmesi yapılarak muvazaaya ilişkin kanaat İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir.” hükmü gereğince, Genel Müdürlük, Türk Eczacıları Birliği yetkilileri ve hukukçularından oluşan toplam 6 kişilik bir komisyon oluşturulmuş ve toplantılarda görüşülen Bölge Eczacı Odalarının muvazaa kanaati bildirdiği 21 dosyanın tamamı için oybirliği ile muvazaa kararı verilmişti. Bu durum, Bölge Eczacı Odalarımızın muvazaa ile mücadele konusundaki gayretinin yanı sıra dikkatinin de göstergesi olmuştur. Bir başka deyişle, Genelgenin yürürlüğe girdiği 01.07.2009 tarihinden itibaren Bölge Eczacı Odalarının muvazaa kanaati bildirdiği tek bir eczane açılmamış, mesleğimizin kanayan yarası haline gelen muvazaa konusunda tarihi bir başarı sağlanmıştır.

Bu yeni dönemi, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  ve  Türk Eczacıları Birliği muvazaalı eczane açılışlarına ve mevcut muvazaalı eczanelere  karşı bir seferberlik durumu olarak niteler ve İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, Birliğimiz ve Bölge Eczacı Odalarımızın uyumlu ve özverili çalışmaları ile muvazaa ile mücadelede kısa sürede çok yol alınacağına inanılırken, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 14.12.2009 tarih, 084691 sayılı yazı ile, 2009/40 Sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı, bunun yerine 2009/79 sayılı Genelgenin yayımlandığı bildirilmiştir.

2009/79 sayılı Genelge incelendiğinde, 2009/40 sayılı Genelge’den muvazaa ile mücadele konusunda ciddi faydalar sağlayan yukarıda altılı çizili olarak belirtilen hükmün çıkarıldığı görülmüştür.

Genelge ile Bölge Eczacı Odalarını devre dışı bırakılması, mesleğimizin geleceği için son derece önemli olan eczacı olmayanların ve sahte diplomalı kişilerin eczane açmasına yol verildiği günlere geri dönülmesi anlamını taşıyacaktır. Mesleğimize yönelik saldırıların artarak devam ettiğini gösteren bu durum, sadece mesleğimiz için değil, halk sağlığı açısından da son derece büyük sorunlara yol açacaktır. Hastalarımızı şimdi bir de sahte eczacılara mahkûm eden bu anlayışın, bizler 4 Aralık’ta eczanelerimizi kapatarak “halk sağlığını gözetmediğimizi” ileri sürenlerin halk sağlığını tehlikeye atacak düzenlemeler getirmesi, temel sorunun demokratik tepkimizi dile getirdiğimiz için cezalandırmanın çok ötesinde olduğuna işaret etmektedir. Mesleğimizin ana ilkesi olan “eczanenin sahibi ve mesul müdürü eczacıdır” maddesi bu Genelge ile gevşetilmeye çalışılmaktadır. Bizlerin, halk sağlığını tehdit eden, eczacılık alanındaki etik sorunların temel kaynağı olan ve başta SGK olmak üzere tüm geri ödeme kurumlarını göz göre göre dolandıran muvazaal