Duyuru Tarihi: 7.9.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 04.09.2009 tarih ve 11866 sayılı Genelge ile,


Danıştay 10 uncu Daire Başkanlığı’nın 14/7/2009 tarihli ve 2009/1926 Esas No’lu kararı ile, 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı 7 nci Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmış olan (7) Sıra No’lu Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkındaki Tebliğin 6. maddesindeki muayene katılım payı hükmünün kamu görevlileri açısından yürütülmesinin durdurulduğuna karar verilmesine karşın,


25.06.2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 178 sayılı Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile yedinci ve onuncu fıkralarına atıfta bulunularak, ayakta tedavilerde ve diş hekimi muayenelerinden alınacak katılım paylarının belirlenmesi hususunda Maliye Bakanlığı’na yetki verildiği belirtilerek, muayene katılım payları hakkında yeni bir düzenleme yapmayacakları bildirilmiştir.


Buna göre, (7) sıra No’lu  Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ ile belirlenmiş olan kamu görevlilerinden alınacak katılım payı tutarlarının uygulamasına aynı şekli ile devam edilecek olup, söz konusu genelge yazımız ekinde yer almaktadır. 


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

Ek:Maliye Bakanlığı’nın 04.09.2009 tarih ve 11866 sayılı Genelgesi (3 sayfa)


Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi