Duyuru Tarihi: 29.8.2009

 


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, muvazaalı eczanelerin açılmasının engellenmesi konusunda yürüttüğümüz mesleki mücadele açısından sorun yaratan ve ayrıca eczacı odalarına yasa ve yönetmeliklerle verilen yetkileri kısıtlamakta olan Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2009 tarih, 29416 (2009/27) sayılı, “Eczanelere ilişkin işlemler” konulu Genelgesi, Birliğimiz tarafından sürdürülen yoğun görüşmeler sonucunda yürürlükten kaldırılmış; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 01.07.2009 tarihinde, eczane açılışlarında eczacı odalarının etkinliği ve muvazaa ile mücadele konusunda Odalarımız ve Birliğimiz açısından son derece önemli olan 2009/40 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Bu Genelge, Birliğimizin web sayfasında “YENİ BİR DÖNEM!” başlığı ile duyurulmuş, genelgenin yayımlandığı tarihten bu yana sürdürülen çalışmalar da muvazaa ile mücadele açısından yeni bir dönemin başladığını açık bir şekilde göstermiştir.

Genelgenin yayımından sonra İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü başkanlığında TEB Genel Sekreteri ile Genel Müdürlük ve Türk Eczacıları Birliği avukat ve eczacılarından oluşan toplam 6 kişilik bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun 15 günde bir toplanması; komisyon toplantılarında, toplantıda dosyası görüşülecek olan eczacının kayıtlı bulunduğu ve muvazaa kanaati bildirmiş Eczacı Odalarından birer yöneticinin de hazır bulunması kararlaştırılmıştır.

Bu komisyon bugüne kadar 06.08.2009 ve 20.08.2009 tarihlerinde olmak üzere iki kez toplanmış, bu toplantılarda görüşülen 17 dosyanın tamamı için oybirliği ile muvazaa kararı verilmiştir. Bu dosyaların hepsi, ilgili Bölge Eczacı Odaları tarafından muvazaa kanaati bildirilmekle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsat düzenlenme kararı alınan ve oluşan görüş ayrılığı nedeniyle 2009/40 sayılı Genelge gereğince değerlendirilmek üzere Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilen dosyalardır.

Komisyon toplantıları sonrasında İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce,  ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine yazılı bildirimde bulunularak, dosyalar hakkında alınan kararlar bildirilmiş; böylece, Bölge Eczacı Odaları tarafından muvazaalı kanaati oluşan hiçbir eczanenin açılmaması sağlanmıştır.

Komisyonun 20.08.2009 tarihinde yapılan ikinci toplantısında, komisyon çalışmalarının ve görüşülen dosyalara ait sonuçların eczacı kamuoyu ile paylaşılmasının, mesleğimizin kanayan yarası olan muvazaa ile mücadelede yarar sağlayacağı ve muvazaalı eczane açma girişimlerini asgariye indireceği, ilerleyen dönemde ise tamamen ortadan kaldıracağı değerlendirilmiştir.

2009/40 Sayılı Genelge ile başlayan yeni dönemde, muvazaalı eczane açılışlarının engellenmesi ve daha önceden açılmış olan muvazaalı eczanelerin faaliyetlerine son verilmesinin sağlanması için sürdürdüğümüz çalışmalarla, Bölge Eczacı Odalarının yıllardır  meslek onuru adına verdiği haklı mücadelesinin başarıya ulaşacağına olan inancımız tamdır.

Saygılarımla,
 
Ecz.Özgür ÖZEL        
Genel Sekreter