Duyuru Tarihi: 8.10.2008

 

29.09.2008 tarihli ve 27012 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili düzenlemelerin değerlendirilmesi ve yaşanan aksaklıkların iletilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr.Sami Türkoğlu ve Kurum Yetkili Eczacıları ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan ÇOLAK ve Genel Sekreteri Ecz.Hilmi ŞENER bugün (07.10.2008) bir görüşme yapmıştır.

- Birinci basamak sağlık kuruluşlarının MEDULA takip numarası vermeyeceği, birinci basamak resmi sağlık kuruluşu olan kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile Sağlık Bakanlığı ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi,  üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri’nden yazılmış olan reçetelerde MEDULA Takip Numarasının aranmayacağı  bildirilmiştir.

Bununla birlikte, birinci basamak sağlık kuruluşları dışında,
2. ve 3. basamak diğer sağlık kurum kuruluşlarında yazılan ve MEDULA Takip Numarası yer almayan reçetelerin, Birliğimiz tarafından aksi bildirilmediği sürece karşılanmaması gerekmektedir. Bugüne kadar karşılanmış olan reçeteler için gerekli girişimler yapılmıştır.

- SUT’un 1 Ekim 2008 tarihinde uygulamaya girmesi ile provizyon sisteminde katılım payları ile ilgili düzenlemeler sağlıklı bir şekilde uygulanmamakta, hatalı tutarlar hesaplanmakta idi. Bu sorunların Birliğimizce bugün kuruma iletilmiş olanları, büyük oranda çözüme kavuşturulmuş olup, halen hatalı bir şekilde katılım payı çıkaran sağlık kuruluşları var ise, isimlerinin ve kurum kodlarının teb@teb.org.tr e-posta adresine bildirilmesi halinde gerekli düzenlemenin yapılması sağlanacaktır.

- Ayrıca SUT 2008’in yürürlüğe girdiği ilk günlerde provizyon sisteminde yaşanan birtakım aksaklıklar da Kurum yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu çözüme ulaşmıştır. Örneğin enjektör bedellerinin ödenmemesi, enjektörlerin provizyon sisteminde ilaç olarak değerlendirilerek kalem sayısını kısıtlaması, gibi pek çok sorun çözüme kavuşmuştur.Bu ve benzeri konularda saptanan aksaklıkların
teb@teb.org.tr e-posta adresine bildirilmesi halinde gerekli düzenlemenin yapılması sağlanacaktır.

- Provizyon sistemi, çeşitli illerde aile hekimlikleri ile ilgili olarak “hastane poliklinik kodu yok” mesajı verdiğinden, aile hekimliklerinde düzenlenen reçeteler karşılanamamakta idi. Bu sorunun da giderilmiş olduğu ve 11990101 kodu ile giriş yapılabileceği bilgisi alınmıştır.

- SUT’un 12.1.3 “Sağlık raporlarının düzenlenmesi” maddesi, (9) fıkrası  “Bu SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, reçetenin düzenlendiği tarihte yürürlükte olan SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla rapor bitim tarihine kadar geçerliliğini korumaya devam eder.”  şeklinde düzenlenmiştir. Bu hüküm