Duyuru Tarihi: 17.8.2009Oda sitemizde 08.07.2009 tarihinde yapmış olduğuuz Belediye Polikliniklerinin sağlık merkezlerinin düzenledikleri reçetelerin sözleşmeli  eczaneler tarafından karşılanması konulu duyuru aşağıda hatırlatma amacıyla tekrar bilgilerinize sunulmaktadır :


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Bilindiği gibi, Bağ-Kur (Devredilen) ve Emekli Sandığı (Devredilen) sağlık yardımlarından yararlanan kişilere Belediye Polikliniklerinin sağlık merkezlerinin düzenledikleri reçetelerin sözleşmeli eczanelerden karşılanması uygulamasına 15.06.2009 tarihi itibariyle son verilmişti.

Ancak Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11461 Esasına kayden açılan davanın yargılaması sırasında verilen 03/6/2009 tarihli “yürütmenin durdurulması” kararında, belediyelere ait semt polikliniklerinin birinci basamak resmi sağlık kuruluşları arasında sayılmaması nedeniyle 29/9/2008 tarihli, 27012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Sağlık kuruluşları” başlıklı (2.1) maddesinin “Birinci basamak resmi sağlık kuruluşları” başlıklı (a) bendinin yürütülmesinin durdurulması kararı verilmiş ve karar 08/6/2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na tebliğ edilmiştir.

Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı tarafından 06.07.2009 tarih, 2009/88 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Genelgede, Danıştay Onuncu Dairesinin kararı doğrultusunda belediyelere ait semt polikliniklerinin, birinci basamak resmi sağlık kuruluşu olarak kabul edilerek, sunmuş oldukları sağlık hizmetleri konusunda SUT’un “Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve sağlanma yöntemi” başlıklı (24) numaralı maddesinin altıncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı belirtilmekte;

Bu itibarla, belediyelere ait semt polikliniklerinin sunmuş oldukları sağlık hizmetleri için Kurumdan her hangi bir ücret talep edilemeyeceği ve bu birimlerde görevli hekimler tarafından, SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde reçete edilmiş ilaç bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması için gereğini rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

Eki: 1


Genelge İçin Tıklayınız