Duyuru Tarihi: 27.9.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 23.09.2010 tarih ve 37. A.00.003331 sayılı yazımız.

Bilindiği gibi, 23 Eylül 2010 tarih, 27708 sayılı Resmi Gazete’de “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup, söz konusu Yönetmelik ilgide kayıtlı yazımız ile Odalara duyurulmuştu.

Yayımlanan bu yönetmelik ile, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 27. Maddesinde yapılan değişiklik sonrasında, eczacı istihdamı için yatak sınırlaması kaldırılarak tüm özel hastanelerde açılmış ve açılacak olan eczanelerin en az bir eczacının mesul müdürlüğünde işletilmesi hükme bağlanmıştır.

Hem hasta sağlığı hem de eczacı istihdamı açısından önemli bir kazanım sağlanmasına yol açan bu Yönetmelik’in 17. Maddesi ile de, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne eklenen Geçici Madde 15’in 2. Fıkrasında yer alan;

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılmış hastanelerden eczanesi bulunmayanlar bir yıl içinde 27 nci maddeye göre eczane kurar.”

İfadesi uyarınca, 23.09.2011 tarihi sonrasında bu hükmün kapsadığı hastanelerde bir eczacı sorumluluğunda eczanelerin kurulmuş olması gerekmektedir.

Odanızın bulunduğu il ve Odanıza bağlı bulunan illerde faaliyet gösteren özel hastanelerin söz konusu yönetmelik gereğince yapmaları gereken düzenlemelerin Oda olarak takipçisi olunması hususunu bilgilerinize saygılarımla rica ederim. 

 

Uzm.Ecz. Harun KIZILAY

Genel Sekreter