Duyuru Tarihi: 3.9.2007
35.A.00.009062
03.09.2007

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Bilindiği gibi T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan 18.04.2007 tarih 2007/27 sayılı genelge ile SGK merkez ve taşra teşkilatının mal ve hizmet ihtiyaçları ile aktif ve pasif sigortalıların sağlık hizmetine ilişkin ihtiyaçlarının gerçek ve tüzel kişilerce karşılanıp bedellerinin ödenmesi sırasında, Kuruma olan muaccel hale gelmiş sigorta primi aslı, işsizlik sigortası primi aslı, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ile doğabilecek diğer fer’ilerine ilişkin borcunun bulunup bulunmadığının aranmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmış;

23.05.2007 tarih ve 2007/27-(Ek-1) sayılı genelge ile devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce ilgili genelgenin yayımlandığı 18.04.2007 tarihinden önceki dönemlere ait ödemelere ilişkin olarak faturaların ekinde borcu yoktur yazısının aranmayacağı; ayrıca eczacıların yanlarında çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin “borcu yoktur” yazısının “SSK e-borcu yoktur” sisteminden elektronik ortamda alınabilmesi için şifre-kullanıcı kodu almaları gibi işlemlerin belirli bir süre gerektirmesi ve hem kendi sigortalılıklarına hem de yanlarında çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin prim borcu olmadığına dair ilgili müdürlüklerden kağıt ortamında belge alınmasında oluşabilecek muhtemel yoğunluğu da önlemek açısından, “prim borcu yoktur” yazısının eczane ödemelerinde istenilmesi uygulamasının 31.07.2007 tarihinden itibaren başlatılacağı bildirilmişti.

SGK Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 28.08.2007 tarih 2007/27-(Ek-2) sayılı genelge ile, erteleme süresi içinde, eczacıların Kurumca muaccel hale gelmiş sigorta primi aslı, işsizlik sigortası primi aslı, idari para cezası ve bunlara bağlı gecikme cezası ile doğabilecek fer’ilerine ilişkin borcunun bulunup bulunmadığı hususunun ilgili personel tarafından ödeme işlemi sırasında doğrudan Kurum otomasyon sisteminden tespitinin işlemleri kolaylaştıracağı dikkate alınarak bu yönde bilgisayar programı hazırlama çalışması başlatıldığı; bu programın uygulamaya geçirilmesiyle, ödeme sırasında otomasyon sisteminde yapılan sorgulamada, eczacıların borcu bulunduğunun tespit edilmesi halinde, borcun Kurum tarafından yapılacak ödemelerden mahsup edilerek, anında ilgili hesaplara geçirilmek suretiyle eczacıların Kuruma olan borçlarının tahsil edilmesi sağlanacak olup, bu çalışmanın tamamlanarak uygulamaya alınmasında son aşamaya gelindiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede Kurum ile sözleşme yapan eczacıların Kuruma olan borçlarının ödeme sırasında mahsup edilmesi ve gereksiz yazışmalar ile zaman kayıplarının önlenmesini sağlayacak bilgisayar programının uygulamaya alınması işlemleri tamamlanıncaya kadar, eczacılardan “prim borcu yoktur” yazısının istenilmesi uygulamasının 01.10.2007 tarihinden itibaren başlatılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter

Eki: Genelge