Duyuru Tarihi: 30.6.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, muvazaa ile mücadele alanında Birliğimiz tarafından sürdürülen çalışmaların sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından 23.06.2010 tarih 27620 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, eczane açılışlarında istenen belgeler arasında yer alan “Eczanenin muvazaalı olup olmadığı hususunda Bölge Eczacı Odasınca verilmiş değerlendirme raporu;”nun tanımı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

“h) Eczanenin muvazaalı olup olmadığı hususunda Bölge Eczacı Odasınca verilmiş değerlendirme raporu; bu rapor Eczacı Odası yetkililerince 20 iş günü içerisinde ispatlayıcı belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne verilir. Belirtilen süre sonunda rapor verilmediği takdirde muvazaa konusunda İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince 10 iş günü içerisinde karar verilir. Bölge Eczacı Odasının verdiği rapor ile İl Sağlık Müdürlüğünün görüşlerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda muvazaa konusu, İl Sağlık Müdürünün başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve eczacı odası tarafından görevlendirilen yetkililerden oluşan Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu Komisyonda muvazaa konusunda mutabakata varılamaması durumunda, dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça, Türk Eczacıları Birliğinin uygun göreceği temsilcilerin de yer alacağı bir komisyon tarafından değerlendirme yapılarak muvazaaya ilişkin karar İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.”

Konu hakkında, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2010/47 sayılı Genelge ile, 2009/79 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılarak, 23.06.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliğine uygun düzenleme yapılmıştır.

23.06.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2010/47 sayılı Genelge ile,


- Muvazaa değerlendirmesine ilişkin olarak Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen hüküm yönünden uygulamanın yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği, 23/06/2010 tarihinden önce İl Sağlık Müdürlükleri/ Sağlık Grup Başkanlıklarının kayıtlarına giren müracaatlar yönünden muvazaa değerlendirmesinin 2009/79 sayılı Genelge’nin muvazaa değerlendirmesi hükmü kapsamında yapılacağı,

- 23/06/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil)  yapılan başvurularda muvazaaya ilişkin değerlendirme Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5/h maddesi ve bu Genelge kapsamında yapılacağı,

- Bundan böyle eczanelerin açılış, vereseli eczane, nakil, devir, mesul müdür tayini ve ruhsat iptali ile ilgili işlemlerinde istenilen belgeler yönünden uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla ekte yer alan “Eczane İşlemleri İçin Gerekli Belgeler” doğrultusunda ve Genelgede açıklanan hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerektiği, bildirilmektedir.


Genelge metni yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter