Duyuru Tarihi: 26.5.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Mayıs 2010 tarihli 27591 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ" ile  6 Temmuz 2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik’te yer alan,

“Madde 21-(6) Bina ve müştemilatında eczane bulunan yerlerde aile sağlığı merkezi açılamaz.”

hükmü gereğince, eczane bulunan bina ve müştemilatta aile sağlığı merkezi açılamayacaktır.

Söz konusu Yönetmelik’in 21. Maddesinin (6) ncı fıkrasında yapılan bu düzenleme, Birliğimizin 13.03.2008 tarih ve 36.B.01.02.001016 sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden talep ettiği bir düzenleme olup, başvurumuzda “Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca, muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamayacağının belirlendiği ancak, faaliyet gösteren bir eczanenin üzerine sağlık kuruluşu açılması durumunda ne yapılacağı ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığı” bildirilerek,

“Sağlık Kuruluşunun bulunduğu sınırlarda açılacak eczaneler ile ilgili olarak gözetilen etik ve deontolojik endişelerin, faaliyet halindeki eczanelerin üzerine açılacak Sağlık Kurumları açısından da ihmal edilemeyecek boyutta olduğuna değinilerek özellikle, ülkemizde aile hekimliği uygulamasının yaygınlaştığı bu dönemde, etik ve deontolojik bozulmaların önlenebilmesi için, eczanelerin bulunduğu bina ve müştemilatında sağlık kurum ve kuruluşunun açılmayacağı ile ilgili gerekli sınırlamaları getirecek yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği” belirtilmişti.

Konu hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 27.03.2008 tarih, 021180 sayılı yazı ile de, söz konusu talebimizin mevzuat düzenleme ve değişiklik çalışmalarında değerlendirileceği bildirilmişti.

Bakanlık, talebimizi, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği içerisinde değerlendirerek, eczane bulunan bina ve müştemilatta aile sağlığı merkezi açılamayacağını belirlemiş, ayrıca bu Yönetmelik ile Aile Hekimliği uygulaması esnasında uyulması gereken kuralları bildirmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

 

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız