Duyuru Tarihi: 5.12.2008
 

36.A.00.03939                                                                                                         

Ankara, 04.12.2008

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından 04.12.2008 tarihinde “SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler” konulu 2008/105 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

2008/105 Sayılı Genelge ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesi ve Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair 12.06.2007 tarih 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi gereği oluşturulan Ödeme Komisyonunun; “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği 4-5. dönem çalışmalarını tamamlamış olduğu ve alınan kararlar ile ilgili olarak SUT ve eklerinde aşağıdaki şekilde değişiklik ve düzenlemeler yapıldığı duyurulmuştur. Genelge ile 2008 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin,

1-12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan/ intramuskular
metotreksat, Efalizumab, Romatoid artritte rituksimab kullanım ilkeleri maddesinin b bendi;


“Leflunomid kullanım ilkeleri: Sadece romatoid artrit veya psoriatık artritli (Bu endıkasyonda sadece Leflunomid 20-100 mg) hastaların tedavisinde "diğer hastalık modifiye edici ilaçlardan Sulfasalazin veya Methotrexat ile kontrol altına alınamayan veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu iç hastalıkları, Romatoloji, immunoloji ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenecek ilaç kullanım raporunda belirtilmek şartı ile bu uzman hekimler tarafından reçetelenmesi halinde bedeli ödenir.Raporda ilaç kullanım dozu ve kullanım süresi belirtilmelidir." ,
2-12.7.2.Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri maddesinin b bendinin ilk
paragrafı;
“Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, Sertindol, paliperidon ) oral formlarının, psikiyatri (erişkin ve çocuk) veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimleri tarafından, parenteral formlarının ise yalnızca
psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.”,
3-12.7.13. İnterferon kullanım ilkeleri maddesinin A-4. bendi;