Duyuru Tarihi: 8.2.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
 
Bilindiği gibi, 18/9/2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile sağlık hizmeti sunucularında yapılan ayaktan hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı tutarları ve tahsil yöntemi yeniden belirlenmiş, muayene katılım payı tahsili ile ilgili olarak, Tebliğin (2) numaralı maddesinin son fıkrasında, ““İstisnai durumlar nedeniyle Kurum bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası/ provizyon alınamamasına rağmen gerekli sağlık yardımları sağlanan, (3.3) numaralı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerden muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için muayenenin yapıldığı sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilir.”hükmünün yer alması nedeniyle, Birliğimiz tarafından yapılan bilgilendirmelerde, yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin ayaktan hekim ve dişhekimi muayene katılım paylarının, ilgili sağlık kuruluşunca kişilerden tahsil edilmesi gerektiği duyurulmuştur.

Bu konuda, Eczacı Odaları ve üyelerimiz tarafından Birliğimize yapılan bildirimlerde, bazı Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından, yurtdışı sigortalılarına ait muayene katılım paylarının eczane tarafından tahsil edilmesi gerektiğinin ifade edilmesi nedeniyle, konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunularak, yurtdışı sigortalılarının muayenelerine ait katılım paylarının tahsilinde yapılacak uygulamaya açıklık getirilmesi ve uygulamada, Tebliğ hükmüne aykırı olmakla beraber yurtdışı sigortalıların muayene katılım paylarının eczaneler tarafından tahsil edilmesi söz konusu ise, bu durumun resmi şekilde duyurulması ve resmi duyuru sonrasında bu uygulamaya başlanması talep edilmiştir.

Konu hakkında  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yaptığımız yazılı başvurumuz bugüne kadar herhangi bir resmi yazı ile cevaplandırılmamıştır. Ancak, 04.02.2010 tarihinde Merkez Heyetimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Hasan Çağıl ile yapılan görüşmede sorunun bir kez daha sözlü olarak aktarılması üzerine, Sayın Genel Müdür tarafından verilen talimat gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Kurum web sitesinde 04.02.2010 tarihli “İstisnai Durumlarda Muayene Katılım Paylarının Tahsili Hakkında Duyuru” yayımlanmıştır. Kurum web sitesinde 05.02.2010 tarihinde yayıma giren bu duyuruda,

- 18/9/2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile sağlık hizmeti sunucularında yapılan ayaktan hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı tutarları ve tahsil yönteminin yeniden belirlendiği,

- Söz konusu Tebliğin (2) numaralı maddesinin son fıkrasında “İstisnai durumlar nedeniyle Kurum bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası/ provizyon alınamamasına rağmen gerekli sağlık yardımları sağlanan, (3.3) numaralı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerden muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için muayenenin yapıldığı sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilir.” hükmü yer almakla birlikte yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin ayaktan hekim ve dişhekimi muayene katılım paylarının tahsilinde farklı uygulamaların yapıldığının tespit edildiği,