Duyuru Tarihi: 25.1.2008

 

 

36.A.00.000373
25.01.2008

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı (Devredilen) tarafından, TEB II.Bölge Ankara Eczacı Odası’na gönderilen 31.10.2007 tarih, 48258 sayılı yazı ile,

Sağlık Uygulama Tebliğinin 12.1.1. Ayaktan tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi maddesinde "Reçetelerde, hekimin adı soyadı, kuruluş/kurumun adı, hekimin ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı ve hekimin diploma numarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri ve hekimin ıslak imzası mutlaka yer alacaktır." denilmesi, yine aynı maddenin 7.paragrafında "Herhangi bir uzman hekim tarafından reçete edilebilen tüm ilaçlar, aynı uzmanlık eğitimi üzerine yan dal uzmanlığı yapmış olan hekimlerce de reçete edilebilecektir." ifadesinin yer alması,

Ayrıca sözleşmeli eczaneler provizyon sistemine reçete girişine tek hekim kaydının yapılmakta olduğu ve gerek istatistiki, gerekse adli durumlarda söz konusu reçeteden sorumlu olan hekimin tespitini teminen reçetenin tek hekim tarafından düzenlenmiş olmasının gerekmesi nedeniyle, Kurumlarıyla sözleşmeli eczanelerin 2 uzman doktor kaşe ve imzası yer alan reçeteleri karşılamaması gerektiğinin bildirilmesi üzerine,

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne 23.11.2007 tarih, 35.B.01.05.9965 sayılı yazı gönderilerek;

Üniversiteler ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden çıkan reçetelerde asistanların imzasının yanı sıra mutlaka ilgili bölümün sorumlusunun da imzası bulunduğu, bir tek asistan imzasıyla reçete çıkmadığı ve SUT’un yürürlük tarihi olan 15.06.2007 tarihinden bu yana, eczanelerce karşılanmış reçetelerin sayısının oldukça fazla olduğu düşünüldüğünde, eczacılarımızın kayıplarının ciddi boyutlara ulaştığı bildirilerek meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi talep edildi.

Konuyla ilgili olarak SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 21.01.2008 tarih, 2923 sayılı yazı ile,

SUT’un 12.1.1. maddesinde yer alan ifadeye göre asistanların tek imza ile Tebliğde belirtilen esaslara uymak kaydıyla ilaçları reçete edebileceği,

Ayrıca üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık sınavı ile uzmanlık alanında uzmanlık eğitimi alan asistanların eğitimlerinin klinik/laboratuar şef ve şef yardımcıları kontrolünde ve sorumluluğunda olduğu,

Bu nedenle, asistanların düzenledikleri reçetelerde klinik/laboratuar şef ve şef yardımcılarının da kaşe ve imzalarının bulunmasının normal bir uygulama olduğu, iki hekim kaşesi olarak algılanmaması gerektiği,

Bu durumun dışında iki hekim imzalı reçetelerin kabul edilmeyeceği, ancak SUT’un Ek 2/A açıklamalarının 4 üncü maddesinde açıklanan ikinci hekim imzasının bu kapsam dışında değerlendirileceği,

Asistanlar tarafından düzenlenen reçetelerin veya düzenlenen bu reçetelerin klinik/laboratuar şef ve şef yardımcıları tarafından imza ve kaşe onaylanması halinde de eczaneler tarafından karşılanabileceği ve bedellerinin Kurumca ödeneceği bildirilmektedir.