Duyuru Tarihi: 18.4.2008

 BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA;

   3/1/2008 tarihinde kabul edilen 5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik  Yapılması  Hakkında Kanun’un Tütün Ürünlerinin Yasaklanması başlıklı 2 inci maddesinin (b) bendine göre “koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında”  tütün ürünleri tüketilemez. Bu bağlamda, eczanelerde sigara ve benzeri mamullerin tüketilmesi kesinlikle yasaklanmış olmaktadır. 30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Tütün mamullerinin tüketilmesi” başlıklı 39 uncu maddesine göre;  “Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu ceza, şikayet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir.” denmektedir.

   4207 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (1) bendine göre ise; “Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılmalıdır”. Kanun’un 6 ıncı maddesinde tanımlanan cezai hükümlerin 11 inci bendine göre; “4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket edenler, mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır”. Yasal uyarı yazıları, ilgili Kanun’un 5 inci maddesinin (5) bendine göre Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde hazırlanacak Yönetmelikle düzenlenecektir. İlgili maddelerin yürürlük tarihi 3/5/2008’dir.

   3/5/2008 tarihinden Yönetmelik yayımlanana kadar doğacak boşlukta meslektaşlarımızın cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için tüm serbest eczacılarımızın eczanelerine kanunda belirtilen şekil şartlarına uygun olmak kaydıyla “ECZANEMİZDE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİ 4207 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN (b) BENDİ UYARINCA YASAKTIR. BU YASAĞA AYKIRI HAREKET EDENLER HAKKINDA 5326 SAYILI KANUNUN 39 UNCU MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE 50 YTL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR” ifadesinin yer aldığı panoları kendi imkanları ile hazırlamaları, Yönetmelik yayımlandıktan sonra eczaneler için standart bir levha hazırlanacağı konusunun üyelerinize yaygın biçimde duyurulmasını önemle rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz. Hilmi ŞENER
Genel Sekreter