Duyuru Tarihi: 1.1.2010

 

29/9/2008 tarihli, 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren  “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler, 22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin 10uncu maddesi hükmü gereğince  Kurum tarafından yayımlanan Genelgeler ile duyurulmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Kurumun web sitesinde yayımlanan 30.12.2009 tarih 2009/158 sayılı genelge ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesi gereği oluşturulan Ödeme Komisyonunun “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği 2009/3. dönem çalışmalarını tamamladığı ve alınan kararlar ile SUT güncellenmesine ilişkin çalışmalar sonucu SUT ve eklerinde yapılan değişiklik ve düzenlemelerin yayımlandığı duyurulmaktadır.

Genelge hükümleri Kurum resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihi itibariyle üç iş günü sonra yürürlüğe girecektir.SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan 30.12.2009 tarih 2009/158 Sayılı Genelge