Duyuru Tarihi: 4.11.2008

 

29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 22.10.2008 tarih 27032 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Tebliğ ve bu Tebliğ hükümlerine açıklık getirmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan 31.10.2008 tarihli Duyuru metni ile yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, Sosyal GüvenlikKurumu Başkanlığı'na gönderilen 03.11.2008 tarihh 03538 sayılı yazımız ekte sunulmaktadır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Ankara, 03.11.2008

36.B.01.05.03538

 

            T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
            GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                          ANKARA


            İlgi: 31.10.2008 tarihli “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından” başlıklı duyuru metni


            Birliğimiz ile Başkanlığınız arasında 09.07.2008 tarihinde imzalanarak, 01.07.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Eczane Protokolünün 3.1 Maddesi ile yapılan düzenleme eczaneler tarafından Kurumunuz sigortalı ve hak sahiplerine ait reçetelerin karşılanmasında, protokolün imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uyulacağı belirlenmiştir. Öte yandan, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin (25.5.2. Eczane ve optisyenlik müesseselerinin fatura ve eki belgelerinin teslimi başlıklı maddesinde yer alan “Eczane ve optisyenlik müesseseleri tarafından fatura ve eki belgeler, eczane ve optik sözleşmelerinde belirtilen esas ve usullere göre Kuruma teslim edilecektir.”) Hükmü ile de, uygulamalarda, eczane sözleşmelerinde belirtilen esas ve usullere göre uygulanacağı belirlenmiştir. Bu itibarla,  Başkanlığınız tarafından 29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında yer alan bazı uygulamalar gereği,  eczanelerden, eczane sözleşmesi kapsamında bulunmayan ve bu sözleşme hükümlerine aykırı uygulamaların yapılmasının istenmesi Sağlık Uygulama Tebliği’nin de kendi içerisinde bir çelişki oluşturmaktadır.


2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin, eczane protokolü ile çelişen ve ayrıca, uygulamada sorun yaşanan maddeler ile ilgili olarak, Kurum Başkanlığınıza ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilen
- 06.10.2008 tarih 36.B.01.05.1.003272
- 07.10.2008 tarih 36.B.01.05.1.03277